Σχολιασμένη περίληψη αποφάσεων της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ,Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης Πρόεδρος ΑΕΠΠ Πρόεδρος ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. ε.τ.

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_118 της ΠΕΣΕΔΕ

Γράφει ο Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης Πρόεδρος ΑΕΠΠ Πρόεδρος ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. ε.τ.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών εισήλθε το 2019 στο τρίτος έτος λειτουργίας της.Διερχόμενη μέσα από τις συμπληγάδες αφενός των διοικητικών δυσχερειών της οργάνωσης και λειτουργίας ενός νεοσύστατου διοικητικού φορέα και αφετέρου του όγκου και της σοβαρότητας των αγόμενων ενώπιόν της διαφορών, η Αρχή εξελίσσεται σε παράγοντα διασφάλισης της νομιμότητας και εμπέδωσης της εμπιστοσύνης των οικονομικών φορέων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Εν είδει σύντομου απολογισμού της λειτουργίας της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής, από την οποία εξετάζονται υποθέσεις μείζονος σημασίας, κατά το έτος 2019 παρουσιάζουμε κατωτέρω ορισμένα από τα σημαντικότερα σημεία των αποφάσεών της, με την επισήμανση ότι αυτά έχουν επιλεγεί λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για τον εργοληπτικό κόσμο,χωρίς να εξαντλούν τα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Ονομαστικοποίηση μετοχών: η περίπτωση των εταιρειών της μορφής “LIMITED” του αγγλοσαξωνικού Δικαίου. (ΑΕΠΠ 7μελής 3-4/2019)

Οι αλλοδαπές εταιρείες της μορφής “LIMITED” του αγγλοσαξωνικού Δικαίου δεν διαθέτουν πλήρη λειτουργικά χαρακτηριστικά ανωνύμου εταιρείας του ελληνικού Δικαίου και, για τον λόγο αυτό, εκλαμβάνονται ως αντίστοιχες με την ελληνική Ε.Π.Ε. Συνακόλουθα, εάν από την αναλυτική κατάσταση των μετόχων διαγωνιζομένης Α.Ε. προκύπτει ότι μέτοχός της είναι εταιρεία“LIMITED” του αγγλικού δικαίου, η διαγωνιζόμενη δεν υποχρεούται στην υποβολή ειδικού μετοχολογίου της μετόχου της “LIMITED”, αφού η τελευταία δεν αντιμετωπίζεται ως Α.Ε., αλλά ως Ε.Π.Ε., με αποτέλεσμα για το παραδεκτό της συμμετοχής στον διαγωνισμό να αρκεί η υποβολή αναλυτικής κατάστασης των εταίρων της εν λόγω εταιρείας “LIMITED”.

Υποχρέωση συμμόρφωσης τεχνικής λύσης με υφιστάμενη Α.Ε.Π.Ο. (ΑΕΠΠ 7μελής 5/2019)

Νομίμως βαθμολογείται με βαθμό κάτω από 100 και, συνακόλουθα, αποκλείεται τεχνική προσφορά διαγωνιζόμενου, με την οποία προτείνεται τεχνική λύση που προϋποθέτει τροποποίηση της υφιστάμενης Α.Ε.Π.Ο.και σηματοδοτεί ανάληψη σημαντικού πρόσθετου κόστους για την αναθέτουσα αρχή.

Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016. (ΑΕΠΠ 7μελής 6/2019)

Οι διαφορές που άπτονται της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπάγονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016 περί έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεωνκαι άρα, στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ, υπό την προϋπόθεση ότι εκκινούν από προσφυγή οικονομικού φορέα που ενδιαφέρεται να μετάσχει ή μετείχε στη διαδικασία ανάθεσης.Απαραδέκτωςασκεί προδικαστική προσφυγή κατά διακήρυξης αναθέτων φορέας ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς του, είναι ο μόνος κατά νόμο αρμόδιος για την ανάθεση του οικείου συμβατικού αντικειμένου.

Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ Ν. 4412/2016 (ΑΕΠΠ 7μελής 7/2019)

Η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης δεν πληρούται, όταν η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά σε τακτικές, πάγιες, διαρκείς και επαναλαμβανόμενες ανά μήνα ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Περαιτέρω, η μη ευδοκίμηση διαδοχικών διαγωνιστικών διαδικασιών για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών επί σειρά ετών ανάγεται, αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον μερικώς, στην ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αιτιολογήσει το κατεπείγον.

Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες (ΑΕΠΠ 7μελής 8/2019)

Μη νομίμως δημοπρατείται δημόσια σύμβαση, όταν προκύπτει ότι οπροϋπολογισμός του έργου υπολείπεται του κόστους εκτέλεσης τουσυνόλου των απαιτούμενωνβάσει των τευχών δημοπράτησης εργασιών. Ειδικότερα, για τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης απαιτείται να προκύπτουν με σαφήνεια από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης το είδος και η ποσότητα των εργασιών,καθώς επίσης η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης και η τεκμηρίωσή της (π.χ. έρευνα αγοράς, συγκριτικά στοιχεία άλλων διαγωνισμών με συναφές αντικείμενο κ.λπ.). Βάσει των ανωτέρω στοιχείων αιτιολογείται επαρκώς η έκταση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης του φορέα, αλλά και επιτρέπεται στους διαγωνιζόμενους να ελέγξουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού και να τεκμηριώσουν τις οικονομικές τους προσφορές.

Επιπροσθέτως, οι τυχόν πλημμέλειες των μελετών που περιέχονται στον φάκελο του προς εκτέλεση έργου καθιστούν το σύνολο των τευχών δημοπράτησης, και ιδίως τον προϋπολογισμό που περιλαμβάνει τις υπό εκτέλεση ποσότητες και τα σχετικά κονδύλια, πλημμελώς και ανεπαρκώς αιτιολογημένα και, ως εκ τούτου, ακυρωτέα. Κατά μείζονα λόγο, η απουσία από τον φάκελο του προς εκτέλεση έργου των τεχνικών στοιχείων, και συγκεκριμένα των απαιτούμενων μελετών, καθιστά ακυρωτέα τα στοιχεία των τευχών δημοπράτησης που βασίζονται σε αυτές (πχ προμετρήσεις εργασιών).

Ενημερότητα πτυχίου έναντι λοιπών δικαιολογητικών (ΑΕΠΠ 7μελής 9/2019)

Όταν αυτό προβλέπεται από τη Διακήρυξη, ο εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.ΕΠ. προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει ως δικαιολογητικό κατακύρωσης Ενημερότητα Πτυχίου εν ισχύ και απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των επιμέρους δικαιολογητικών κατακύρωσης και των εγγράφων νομιμοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτονται πλήρως από την Ενημερότητα Πτυχίου. Συνακόλουθα, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί νομίμως να απορρίψει τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υπέβαλε αποκλειστικά ενημερότητα πτυχίου, χωρίς να τον καλέσει για συμπλήρωση των μη υποβληθέντων δικαιολογητικών. Προκειμένου, εξάλλου, η σχετική κλήση της αναθέτουσας αρχής για συμπλήρωση των μη υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου να είναι προσήκουσα, όταν η ενημερότητα πτυχίου που υποβάλλει ο προσωρινός ανάδοχος δεν καλύπτει όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η πρόσκλησηθα πρέπει να αναφέρει ειδικώς το ελλείπον δικαιολογητικό του επίμαχου όρου της διακήρυξης που πρέπει εντός της ταχθείσας προθεσμίας να υποβληθεί. Διαφορετικά, η σχετική κλήση δεν θα είναι αρκούντως ειδική, ορισμένη και σαφής, η δε απόρριψη του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τον λόγο αυτό είναι μη νόμιμη.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα