Κωνσταντίνα Νικολάκου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, αρμόδια στους τομείς Ανάπτυξης, Υποδομών, Δικτύων & Περιβάλλοντος

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_111 της ΠΕΣΕΔΕ

Το «Εργοληπτικόν Βήμα» απευθύνθηκε στην πλέον κατάλληλη, στη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, για να μας μιλήσει και να μας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το μεγάλο αυτό έργο, που φιλοδοξεί όχι μόνο να αλλάξει το τοπίο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.

Ποιες ανάγκες καλείται να καλύψει το συγκεκριμένο έργο;

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπήρχαν ενεργοί Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που η αποκατάστασή τους ολοκληρώνεται. Για το σύνολο των ΧΑΔΑ έχουν εκπονηθεί οι σχετικές μελέτες για την αποκατάστασή τους και είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Με το έργο δίδεται οριστική λύση στον τομέα της επεξεργασίας των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων και της ασφαλούς τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία, όπως περιγράφεται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά συνέπεια, το έργο αυτό αποτελεί την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση των στόχων και των διατάξεων του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ (ΦΕΚ Β’ 2044/14.6.2017) , μέσα από τη χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση τριών (3) Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, μία σε κάθε Διαχειριστική Υποενότητα, συνολικής μέγιστης δυναμικότητας 200.000 tn/έτος, τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, έναν σε κάθε Διαχειριστική Υποενότητα, καθώς και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης, στις ΠΕ Κορινθίας και Αργολίδας.

Το έργο προβλέπει επίσης, σε απόλυτη εναρμόνιση με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, για την κατασκευή και λειτουργία τριών Σταθμών Μεταβατικής Διαχείρισης, οι οποίες θα καλύψουν τις τοπικές ανάγκες μέχρι την αποπεράτωση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και υποδομών.

Κατά συνέπεια, το έργο θα συμβάλλει:

• Στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στην προστασία της δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια, μέσω της εισαγωγής και λειτουργίας ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, σε συμμόρφωση με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, αντικαθιστώντας έτσι το υφιστάμενο προβληματικό σύστημα διαχείρισης. 

• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας άμεσης και βιώσιμης λύσης στο ζήτημα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρέχοντας έτσι μια ριζική λύση στο πρόβλημα της λειτουργίας ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης καθώς και στο ζήτημα του επικείμενου κορεσμού του υφιστάμενου ΧΥΤΑ.

• Στην ουσιαστική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

• Στην ριζική αύξηση του κλάσματος των βιοαποδομίσιμων / βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς αξιοποίηση και κομποστοποίηση.

• Στην προώθηση της εξοικονόμησης πόρων, μέσω της επανεισαγωγής στον οικονομικό κύκλο των αξιοποιήσιμων υλικών που περιέχονται στα απορρίμματα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις του Οδικού Χάρτη για μια Ευρώπη Αυτάρκη σε Πόρους (The Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM(2011) 571)).

• Στην αύξηση της ποσότητας των υλικών που ανακυκλώνονται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Εθνικών και Κοινοτικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και βοηθώντας τόσο την Περιφέρεια όσο και την χώρα να πλησιάσουν τον Κοινοτικό Στρατηγικό Στόχο για την σταδιακή μετάβαση στην «Κοινωνία της Ανακύκλωσης».

• Στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Πότε αναμένεται η έναρξη εργασιών;

Η έναρξη των εργασιών κατασκευής των υποδομών υπολογίζεται τον Δεκέμβριο του 2018.

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση;

Εντός δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατασκευής, υπάρχει η υποχρέωση από τον Ανάδοχο για τη λειτουργία των Μονάδων Μεταβατικής Διαχείρισης, για τις οποίες έχει ήδη εξασφαλιστεί και η απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση τους. Ήδη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σε συζητήσεις με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για σύντμηση του παραπάνω διαστήματος. Σε διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών κατασκευής, εκκινεί η πλήρης λειτουργία των υποδομών (Σταθμοί Μεταφόρτωσης, Μονάδες Επεξεργασίας και Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) για την υποδοχή της μέγιστης δυναμικότητας σχεδιασμού των παραγόμενων αποβλήτων.

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε ως Περιφέρεια Πελοποννήσου έως και τη στιγμή που υπογράφηκε η σύμβαση;

Η απόφαση για τη εφαρμογή μιας τέτοιας λύσης για το σύνολο των παραγόμενων στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είχε από τη σύλληψή μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, πλήθος δυσκολιών. Η πρώτη περίοδος κατά την οποία ενέσκηψαν δυσκολίες, αφορούσε στη χωροθέτηση των προτεινόμενων υποδομών. Κατά το στάδιο της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, κατά το οποίο οριστικοποιείται και η χωροθέτηση, υπήρχε πλήθος ενστάσεων σε όλες τις βαθμίδες. Με εξασφαλισμένη τη χωροθέτηση των υποδομών, η δεύτερη περίοδος κατά την οποία παρουσιάστηκε πλήθος δυσκολιών αφορούσε την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης για την οποία κατατέθηκαν επίσης, πλήθος ενστάσεων σε όλες τις βαθμίδες. Είναι σημαντικό ότι σε όλες τις περιπτώσεις η Περιφέρεια Πελοποννήσου δικαιώθηκε τόσο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΣΔΙΤ)

Ένα έργο με φιλοδοξίες

Σε όλα τα στάδια του έργου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ολοκλήρωσε το σύνολο των απαραίτητων σταδίων, προκειμένου να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να υπογραφεί η Σύμβαση Σύμπραξης με την Ανάδοχο εταιρία και να εκκινήσει το πιο σημαντικό έργο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και το μεγαλύτερο από άποψη δυναμικότητας σε όλη την Ελλάδα.

Πόσες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευή του έργου;

Οι θέσεις εργασίες που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αναμένεται να προσεγγίσουν τις 600, καθώς αναμένεται να δημιουργηθούν πέντε εργοτάξια στις θέσεις χωροθέτησης των υποδομών που θα λειτουργούν παράλληλα και με εξαιρετικά έντονους ρυθμούς, προκειμένου να πετύχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης.

Συγκεκριμένα σε ποιες περιοχές θα γίνουν τα έργα;

Οι απαιτούμενες υποδομές στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Μονάδες επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) θα κατασκευαστούν στις θέσεις που έχουν ήδη λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα κατασκευαστούν: i) στη Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, βορειοανατολικά του οικισμού Σπαθοβούνι στην Π.Ε. Κορινθίας και ii) στη Δ.Ε. Νέας Κίου του Δήμου Άργους Μυκηνών, βορειοδυτικά του Ναυπλίου και νοτιοδυτικά του οικισμού Αργολικού.

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων με τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής θα κατασκευαστούν:

• στη Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης, βόρεια του οικισμού Παλαιοχούνη, ανατολικά της πόλης της Μεγαλόπολης

• στη Δ.Ε. Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας, δυτικά του οικισμού Καλλιρόη και ανατολικά του οικισμού Βασιλικού και

• στη Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, νοτιοδυτικά του οικισμού Αμπελοχώρι και βορειοδυτικά της πόλης της Σκάλας.

Σε πόσες και ποιες πόλεις θα ανατεθεί «κεντρικός ρόλος» όσον αφορά το έργο;

• Το έργο της «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», όπως ήδη αναφέραμε παραπάνω περιλαμβάνει υποδομές που θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν:

πλησίον της Μεγαλόπολης (ΜΕΑ  – ΧΥΤΥ 1ης Υποενότητας),

στον Δήμο Οιχαλίας ( πλησίον του οικισμού της Καλλιρόης, ΜΕΑ  – ΧΥΤΥ 2ης Υποενότητας),

στον Δήμο Ευρώτα, πλησίον του οικισμού Αμπελοχώρι, (ΜΕΑ  – ΧΥΤΥ 2ης Υποενότητας)

στη ΔΕ Τενέας του Δήμου Κορινθίων ( ΣΜΑ Κορινθίας) και

στον Δήμο Άργους ( ΣΜΑ Αργολίδος).

Στις προαναφερθείσες θέσεις έχει εξασφαλισθεί η Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή των υποδομών. Κεντρικό ρόλο στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων μπορεί να έχει ο παραγωγός τους. Υπό το πρίσμα αυτό, οι πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων, αναμένεται να έχουν κεντρικό ρόλο στο έργο, μιας και από αυτές σχεδιάζεται να καταλήγει μεγάλο μέρος των εισερχόμενων ποσοτήτων στις υποδομές μεταφόρτωσης και επεξεργασίας.

Ποια θα είναι η διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων με το συγκεκριμένο έργο;

Οι υποδομές του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» είναι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Μονάδες Επεξεργασίας και Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα οδηγούν τα παραγόμενα απορρίμματά τους, είτε στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης είτε στις Μονάδες επεξεργασίας. Το παραγόμενο υπόλειμμά των Μονάδων Επεξεργασίας, θα καταλήγει στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων του έργου.

Οι εγκαταστάσεις που προβλέπεται να κατασκευαστούν συνοψίζονται στη συνέχεια:

• Τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που θα περιλαμβάνουν Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας (ΜΜΕ), Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) και Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Κόμποστ (Ραφιναρία)

• Τρεις Χώροι Υγειονομικής Ταφής

• Τρεις Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης, που θα κατασκευαστούν στις ίδιες θέσεις των ΜΕΑ και ΧΥΤ

• Δύο Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), σε Κορινθία και Αργολίδα

Η κατασκευή των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και θα περιλαμβάνει:

• Μηχανική και Βιολογική Επεξεργασία.

• Διαλογή και Ανακύκλωση υλικών που περιέχονται στα σύμμεικτα αστικά απόβλητα.

• Αναερόβια χώνευση και κομποστοποίηση του οργανικού προδιαλεγμένου κλάσματος που διαχειρίζεται ξεχωριστά από τα ανάμεικτα οργανικά απόβλητα.

• Αναερόβια ζύμωση και κομποστοποίηση των οργανικού κλάσματος των δημοτικών στερεών αποβλήτων.

• Υγειονομική ταφή του τελικού υπολείμματος.

Σε σχέση με ότι γινόταν μέχρι σήμερα -όσον αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων- ποιες θα είναι οι καινοτομίες;

Η εφαρμογή και λειτουργία του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το μέχρι σήμερα τρόπο που πραγματοποιούνταν η αποκομιδή των απορριμμάτων. Οι Δήμοι θα έχουν πλέον σημαντικό κίνητρο για την πραγματική ανακύκλωση των απορριμμάτων και την μείωση των ποσοτήτων που θα οδηγούνται στα εργοστάσια για περαιτέρω επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχου του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πόσες μόνιμες θέσεις θα δημιουργηθούν;

Οι μόνιμες θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη φάση λειτουργίας των υποδομών (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Μονάδες Επεξεργασίας και Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) εκτιμάται πως μπορεί να φτάσουν τις 200, περιλαμβάνοντας εργαζομένους σε μια μεγάλη γκάμα από ειδικότητες και επίπεδο μόρφωσης και εξειδίκευσης.

Και πόσες παράλληλες θέσεις;

Οι παράλληλες θέσεις εργασίες που αντίστοιχες υποδομές συνήθως δημιουργούν σχετίζονται κατά βάση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις υποδομές -όπως η δημιουργία δικτύων διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων- και παραμέτρους που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία τους – όπως η συντήρηση του εξοπλισμού και των οχημάτων, η εξυπηρέτηση των εργαζομένων στις υποδομές κλπ. Ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των θέσεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, όμως η εμπειρία από παρόμοια έργα προσδιορίζει τη δημιουργία παράλληλων θέσεων εργασίας, σε πολλαπλάσιο βαθμό από τις αντίστοιχες μόνιμες θέσεις εργασίας.

Τι έχουν δείξει οι περιβαλλοντολογικές μελέτες;

Κατά τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκε, προκειμένου να εξασφαλισθεί η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του συνόλου των υποδομών που θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», αναλύθηκαν διεξοδικά τόσο οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης των υποδομών, όσο και οι εναλλακτικές μέθοδοι επεξεργασίας των απορριμμάτων. Οι επιλεχθείσες θέσεις και τεχνολογίες, διασφαλίζουν τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις των υποδομών στο φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, στις μελέτες αυτές, αναφέρονται διεξοδικά το σύνολο των μέτρων αντιμετώπισης τυχόν διαταράξεων του περιβάλλοντος και αναλυτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του συνόλου των παραμέτρων (φυσικές, χημικές, θόρυβος κλπ) που περιλαμβάνονται στην κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι, τόσο στη διακήρυξη του έργου όσο και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνονται πολύ αυστηρές προβλέψεις για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Σε πραγματικούς αριθμούς ποια θα είναι η ωφέλεια για το περιβάλλον;

Η ωφέλεια για το περιβάλλον από τη λειτουργία των υποδομών που περιλαμβάνονται στο έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, ενδεχομένως να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να εκτιμηθεί αναφορικά με το περιβάλλον. Το σημαντικό στοιχείο με τη λειτουργία του έργου, από τη φάση της λειτουργίας των υποδομών Μεταβατικής Διαχείρισης είναι ότι παύει οριστικά η όποια ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στο σύνολο και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ζητήματα διαφυγής ρύπων σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη μη ορθολογική διάθεση του οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων κ.ά. θα αποτελέσουν παρελθόν με τη λειτουργία των υποδομών του έργου, γεγονός που δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί με πραγματικούς αριθμούς.

Κατά τα παρελθόντα έτη, πολλά εκατομμύρια ευρώ έχουν καταβληθεί σε πρόστιμα από το ελληνικό κράτος για τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, βάση της καταδίκης της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το 2014. Μέχρι τα μέσα του 2017, ποσό που ξεπερνά τα 45,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει δαπανηθεί για τη λειτουργία των χώρων αυτών.

Ποια θα είναι η ωφέλεια όσον αφορά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου;

Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναβαθμίζεται σημαντικά με την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ ». Η εισαγωγή και λειτουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, σε συμμόρφωση με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, αντικαθιστώντας έτσι το υφιστάμενο προβληματικό σύστημα διαχείρισης, διασφαλίζει την καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για το περιβάλλον.

Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια αύξηση κατασκευής έργων με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ. Ασκείται όμως συχνά και αρνητική κριτική για αυτή τη μέθοδο χρηματοδότησης με βασικότερο επιχείρημα ότι το τελικό κόστος κατασκευής είναι πολύ υψηλότερο και κάποια άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν τα έργα ΣΔΙΤ για αυτό ακριβώς το λόγο. Ποιά είναι η άποψή σας ;

Η μέχρι σήμερα εμπειρία στον ελλαδικό χώρο για τα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και της τελικής διάθεσης των παραγόμενων υπολειμμάτων παρουσιάζει τα παρακάτω συμπεράσματα. Ήδη έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Για το εν λόγω έργο διατέθηκαν μηδενικοί δημόσιοι πόροι για την κατασκευή του. Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων που κατασκευάζονται σήμερα σε Γιάννενα και Σέρρες, έχουν εξασφαλίσει μέρος της χρηματοδότησής τους από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Απομονώνοντας το κόστος κατασκευής των ανωτέρω μονάδων, αναφορικά με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, μπορεί κάποιος εύκολα να παρατηρήσει πως το επιχείρημα του «ακριβού» κόστους κατασκευής εύκολα καταρρίπτεται.

Η στρέβλωση που δημιουργείται για το «αυξημένο» κόστος κατασκευής έχει να κάνει με την τμηματική αντιμετώπιση της σύμβασης ΣΔΙΤ. Η σύμβαση ΣΔΙΤ περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας, συντήρησης, αντικαταστάσεων και του συνόλου των λειτουργικών εξόδων στη διάρκειά της. Αν υπολογίσει κάποιος το συνολικό κόστος μιας υποδομής που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί με δημόσιους πόρους φτάνοντας σε αντίστοιχο επίπεδο αυτού της υποδομής που κατασκευάστηκε και λειτουργεί από τον εκάστοτε ιδιωτικό φορέα σύμπραξης, εύκολα γίνεται αντιληπτό, πως το επιχείρημα περί «μεγάλου κόστους» καταρρέει.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα