ΑΕΠΠ: Κόλαφος για την Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής η 418/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_110 της ΠΕΣΕΔΕ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Λ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης
ΤΗΛ.: +30 213 214 12 16 EMAIL: aepp@aepp-procurement.gr

Ακυρώθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 6.000.000 € επειδή, όπως κρίθηκε με την 418/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), οι όροι της διακήρυξης «αξιώνουν χωρίς ειδική αιτιολόγηση και δυσανάλογα, σε σχέση με την φύση και το οικονομικό αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου, αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πλέον των ελαχίστων προβλεπομένων για την κατάταξη στην καλούμενη, τάξη στην καλούμενη κατηγορία (οδοποιία) του Μ.Ε.ΕΠ. για το υπό δημοπράτηση έργο, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 8β) του άρθρου 100 και παρ. 2δ) του άρθρου 99 του ν. 3669/2008, περιορίζουν υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο και, επομένως, είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν.».

Και περαιτέρω

«μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή έθεσε τους όρους των άρθρων 22Γβ και 22Δα(ii) της προσβαλλόμενης διακήρυξης, στο μέτρο που αξιώνουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πέραν των ελαχίστων προβλεπομένων για την κατάταξη στην αντίστοιχη πρώην καλούμενη, τάξη στην καλούμενη κατηγορία (οδοποιία) του Μ.Ε.ΕΠ. για το υπό δημοπράτηση έργο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3669/2008, χωρίς προηγούμενη γνώμη του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 και πρέπει και για τον λόγο αυτό να ακυρωθούν».

Εν ολίγοις, μία εξαιρετική δικαστική απόφαση, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό για το οποίο βοά ο κλάδος των Δημοσίων συμβάσεων (εργολήπτες και μελετητές), ότι δηλαδή η ευχέρεια που παρέχει ο ν4412/16 στις αναθέτουσες Αρχές να αξιώνουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά το δοκούν, πάσχει και αποτελεί πεδίον δόξης λαμπρόν για όποιον επιθυμεί να στραγγαλίσει τον ανταγωνισμό και να φωτογραφίσει τον ανάδοχο.

Δυστυχώς για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών οδηγιών (τις οποίες προσπαθεί να εφαρμόσει ο ν4412/16) ισχύει το ελληνικό γνωμικό «τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιο πισινό», μεταφραζόμενο στα καθ’ ημάς: η εφαρμογή των (πολύ καλών) Ευρωπαϊκών οδηγιών, θέλει και καλές και προπαντώς «καθαρές» Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιους Υπαλλήλους – Λειτουργούς. Με ανεπαρκές Πολιτικό, συνδικαλιστικό και Δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό, θα συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε και δικαστικές αποφάσεις, όπως η 418/2018 της ΑΕΠΠ, θα είναι απλά οι φωτεινές εξαιρέσεις.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα