Η ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Επιλογές από τη νομολογία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_120 της ΠΕΣΕΔΕ

Επειδή, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συνιστά διοικητική κύρωση, επαγόμενη οικονομική βλάβη και επομένως έννομες συνέπειες εις βάρος οικονομικού φορέα, που επιβάλλεται κατ’ αυτού στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης λόγω της επέλευσης συγκεκριμένων εκ του νόμου και της διακήρυξης προϋποθέσεων (ΣτΕ ΕΑ 608/2007, ΔΕφΠατρ Α7/2018 καιΝ29/2016). Επομένως, η απόφαση περί κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι αναμφίβολα εκτελεστή πράξη της αναθέτουσας εκδιδόμενη επί του ερείσματος συμμετοχής ενός οικονομικού φορέα σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Τούτο προκύπτει και από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 72,73, 75, 79 και 103 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής συνέχεται αναγκαία είτε με αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από τη διαγωνιστική διαδικασία λόγω πλημμελειών της προσφοράς του σε σχέση με τους όρους της διακήρυξης, είτε με την εκ μέρους του αποχώρηση από τη διαδικασία (μεαπόσυρση της προσφοράς του ή με μη προσέλευση προς υπογραφή της σύμβασης), άρα και πάλι τον αποκλεισμό του από αυτήν. Επομένως, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής διαγωνιζομένου συνιστά πράξη του προσυμβατικού σταδίου, ήτοι της διαγωνιστικής διαδικασίας που προηγείται της σύναψης σύμβασης και ως εκ τούτου εφαρμοστέες είναι πλέον και υπό το ισχύον δίκαιο οι διατάξεις του Βιβλίου IV Ν. 4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων346 και 360 επ. Ν. 4412/2016 περί άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 608/2007 και 186/2011)ΑΕΠΠ225/2020

…. πουθενά στον νόμο ή την διακήρυξη δεν προβλέπεται ούτε μπορεί να συναχθεί ότι η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης πρέπει να ληφθεί εντός του χρόνου ισχύος της προσφοράςΑΕΠΠ 1350/2019

…. η εγγύηση συμμετοχής ουδόλως συνέχεται παρακολουθηματικά με την ισχύ της προσφοράς, ενώ η νομική φύση, ισχύς και δεσμευτικότητα της εγγύησης συμμετοχής δεν προϋποθέτει απαραίτητα ισχυρή και ενεργή προσφορά, αλλά αντίστροφα ισχυρή και ενεργή προσφορά προϋποθέτει συνεχή κάλυψη με εγγύηση ΑΕΠΠ 1350/2019

…. ανεξαρτήτως αν ο αναθέτων φορέας ζήτησε ή όχι ρητά την παράταση της εγγύησης, κάθε παράταση της χρονικής ισχύος της προσφοράς όφειλε, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, άνευ ετέρου να συνοδεύεται με αντίστοιχη παράταση της εγγύησης και μάλιστα με υποχρεωτική υπερκάλυψη ενός μηνός σύμφωνα με το άρθ. 302 ν. 4412/2016 ……. και άρθ. 15.3 της διακήρυξης ΑΕΠΠ 1350/2019

…. η ασφαλιζόμενη με την εγγυητική επιστολή απαίτηση του αναθέτοντα φορέα δεν συσχετίζεται με την χρονική ισχύ της προσφοράς …. αλλά με την απαίτηση του αναθέτοντα φορέα περί τήρησης της παραπάνω ρητής και σαφούς υποχρέωσης του προσφέροντος όπως απαντήσει με αλήθεια και ακρίβεια στα οικεία πεδία του ΤΕΥΔΑΕΠΠ 1350/2019

Επειδή, το κοινό στοιχείο όλων των περιπτώσεων κατάπτωσης εγγυητικής συμμετοχής του άρ. 103 Ν. 4412/2016, ήτοι των παρ. 3-5 αυτού, εντοπίζεται στο ότι η κοινή και αναγκαία αιτία κατάπτωσης ανάγεται σε αυτά καθαυτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η έλλειψη, ανεπάρκεια ή το περιεχόμενο των οποίων είναι και ο λόγος για τον οποίο εν τέλει προκύπτει η δήλωση στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ως ψευδής ή ανακριβής ή η μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού ή η πλήρωση κριτηρίου επιλογής ως μη αποδειχθείσες ΑΕΠΠ 99/2020

Δεδομένου δε, ότι πρόκειται για διάταξη κυρωτικού χαρακτήρα, το άρ. 103 δεν δύναται να εφαρμοσθεί διασταλτικά και αναλογικά, ώστε να καλύψει άλλες περιπτώσεις πέραν του γράμματός του. Ούτως, το άρ. 103 Ν. 4412/2016 δεν καλύπτει την περίπτωση όπου ανακύπτει λόγος αποκλεισμούή μη πλήρωση κριτηρίου επιλογής σε στάδιο πριν ή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (επί παραδείγματι κατά τον έλεγχο των αρχικών δικαιολογητικών συμμετοχής ήτοι του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, όταν και ενδέχεται να περιέλθει εις γνώση της αναθέτουσας, λόγος αποκλεισμού αποδεδειγμένος εκ των προτέρων, γεγονός που επιτρέπει τον αποκλεισμό ήδη από το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας) ή περίπτωση όπου η τυχόν συνδρομή λόγου αποκλεισμού δεν προκύψει από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή το ανακριβές ή ψευδές της τυχόν δηλώσεως σε ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ δεν προκύψει κατά τη διασταύρωση της οικείας δηλώσεως με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Συνεπώς, η εγγυητική συμμετοχής δεν καταπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, τουλάχιστον βάσει του άρ. 103 Ν. 4412/2016 και των εκεί προϋποθέσεών του (βλ. ad hoc Απόφαση ΑΕΠΠ με αρ. 588/2018 σκ. 8)ΑΕΠΠ 99/2020

Επειδή, κατ’ άρ. 72 παρ. 1 περ. α’ Ν. 4412/2016 ( βλ και άρθρο 2.2.2.3 της διακήρυξης), ιδρύεται έτερη και αυτοτελής βάση κατάπτωσης της εγγυητικής συμμετοχής σε σχέση με αυτήν του άρ. 103 και ειδικότερα προβλέπεται ότι “Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.”.Σημειωτέον όμως, ότι κατά το γράμμα της παραπάνω διάταξης η εγγυητική συμμετοχής δεν καταπίπτει σε κάθε περίπτωση μη απόδειξης συνδρομής λόγου αποκλεισμού ή απόδειξης συνδρομής λόγου αποκλεισμού ή απόδειξης τυχόν εν γένει ανακρίβειας επί του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ή ακόμη και απλής ανακρίβειας ως προς τις ειδικότερες δηλώσεις εντός του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ περί μη συνδρομής λόγου αποκλεισμού, αλλά αποκλειστικά στην περίπτωση όπου προκύπτει ότι ο προσφέρων παρείχε ψευδή, δηλαδή συνειδητά και εν γνώσει του μη ανταποκρινόμενα στην αλήθεια, στοιχεία περί της μη συνδρομής στο πρόσωπό του λόγων αποκλεισμού. Υπό τις ως άνω προϋποθέσεις είναι δυνατόν να καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ανεξαρτήτως αν το γεγονός ότι δηλώθηκε πληροφορία μη ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα, επί του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ προέκυψε από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (βλ. o.π ad hoc Απόφαση ΑΕΠΠ με αρ. 588/2018 σκ. 9).ΑΕΠΠ 99/2020

Συνεπώς, η απόφαση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ενός οικονομικού φορέα, συνέχεται άμεσα με τη νομιμότητα αποκλεισμού της προσφοράς του, αφού η κύρωση αυτή, της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, επέρχεται παρακολουθηματικώς και αυτοδικαίως και εκ του Νόμου κατά τα προαναφερόμενα, συνεπεία της απόρριψης της προσφοράς του υπό την προϋπόθεση συνδρομής συγκεκριμένων προϋποθέσεων, ως ο Νόμος και η Διακήρυξη ορίζουν. Τα ανωτέρω, όπου είτε λόγω σκόπιμα αναληθούς δήλωσης είτε λόγω ανακρίβειας των δηλούμενων και εκ του αποτελέσματος εσφαλμένης και μη ανταποκρινόμενης στην πραγματικότητα δήλωσης είτε ακόμη λόγω εν τέλει και σε κάθε περίπτωση έστω και μη επαρκούς απόδειξης περί του ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (άρα ακόμη και ανθεωρητικά δεν συντρέχουν, όμως τούτο δεν απεδείχθη εν τέλει κατά την υποβολήτων δικαιολογητικών κατακύρωσης), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 103, η εγγυητική συμμετοχής καταπίπτει και πάλι, πλην όμως, το κοινό στοιχείο όλων των περιπτώσεων κατάπτωσης εγγυητικής συμμετοχής του άρθρου 103 Ν. 4412/2016,ήτοι των παρ. 3-5 αυτού, εντοπίζεται στο ότι η κοινή και αναγκαία αιτία κατάπτωσης ανάγεται σε αυτά καθαυτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η έλλειψη, ανεπάρκεια ήτο περιεχόμενο των οποίων είναι και ο λόγος για τον οποίο εν τέλει προκύπτει η δήλωση στο Ε.Ε.Ε.Σ. ως ψευδής ή ανακριβής ή η μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού ή η πλήρωση κριτηρίου επιλογής ως μη αποδειχθείσες (τρίτη πρϋπόθεση). Δοθέντος δε, ότι η διάταξη του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 επισύρει κύρωση για τον συμμετέχοντα, του οποίου η δήλωση στο Ε.Ε.Ε.Σ. κρίθηκε ως ψευδής ή αναληθή ςπρέπει να ερμηνευθεί συσταλτικά, ώστε να περιλαμβάνει μόνον περιπτώσεις πουrationaemateriae σαφώς εμπίτπουν στο γράμμα αυτής. Ούτως, το άρ. 103 Ν.4412/2016 δεν καλύπτει την περίπτωση όπου ανακύπτει λόγος αποκλεισμού ή μη πλήρωση κριτηρίου επιλογής σε στάδιο πριν ή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (επί παραδείγματι κατά τον έλεγχο των αρχικών δικαιολογητικών συμμετοχής ήτοι του Ε.Ε.Ε.Σ., όταν και ενδέχεται να περιέλθει εις γνώση της αναθέτουσας, λόγος αποκλεισμού αποδεδειγμένος εκ των προτέρων, γεγονός που επιτρέπει τον αποκλεισμό ήδη από το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας)ή περίπτωση όπου η τυχόν συνδρομή λόγου αποκλεισμού δεν προκύψει από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή το ανακριβές ή ψευδές της τυχόν δηλώσεως στο Ε.Ε.Ε.Σ. δεν προκύψει κατά τη διασταύρωση της οικείας δηλώσεως με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και ως εκ τούτου η εγγυητική συμμετοχής δεν καταπίπτει στις περιπτώσεις αυτές, αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 (βλ. ΑΕΠΠ 588/2019). ΑΕΠΠ225/2020

…. προϋπόθεση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συμμετέχοντος στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία, όπως ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3 του Ν. 4412/2016αλλά και στους όρους 4.2 και 15.4 της παρούσας Διακήρυξης, αποτελεί η διαπίστωση ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ήτοι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης να διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι ψευδή ή ανακριβή (πρώτη προϋπόθεση), καθώς και η θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου(δεύτερη προϋπόθεση). Μάλιστα, από τη γραμματική και συστηματική ερμηνεία των διατάξεων αυτών, σαφώς συνάγεται ότι οι ανωτέρω δύο προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρρευτικά και δη, προγενεστέρως της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η οποία συνέχεται αναγκαία είτε με αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από τη διαγωνιστική διαδικασία λόγω πλημμελειών της προσφοράς του σε σχέση με τους όρους της διακήρυξης, όπως αυτή θα κριθεί και θα αξιολογηθεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης είτε με την εκ μέρους του αποχώρηση από τη διαδικασία (με απόσυρση της προσφοράς του ή με μη προσέλευση προς υπογραφή της σύμβασης), δηλαδή τον σε κάθε περίπτωση του αποκλεισμό από αυτήν.ΑΕΠΠ225/2020

…. προκειμένου η απόφαση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής να έχει συννόμως εκδοθεί, θα πρέπει να πληρούται και η έτερη προϋπόθεση, ήτοι να έχει προηγηθεί διατύπωση γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου, γεγονός που στην προκείμενη περίπτωση δεν συντρέχει, ως η, αναθέτουσα αρχή συνομολογεί …,αφού υφίσταται παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας της αναθέτουσας πριν την απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης. Ο προβαλλόμενος ισχυρισμός της αναθέτουσας αρχής ότι, η προσβαλλόμενη απόφαση έχει την έννοια της καταρχήν έγκρισης για την αποστολή του θέματος στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο και ότι, τελικά, η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει λάβει οριστική απόφαση επί του ζητήματος της κατάπτωσης ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της προσφεύγουσας ένωσης, τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον, αφενός, σύμφωνα με τα κριθέντα ανωτέρω, η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αναφορικά με την κατάπτωση αποτελεί πρωθύστερη προϋπόθεση της έκδοσης της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αφετέρου, η προσβαλλόμενη απόφαση συνιστά ατομική εκτελεστή πράξη κατά το κεφάλαιο της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της προσφεύγουσας, και ουδόλως προκύπτει ότι προκειμένου να επέλθουν οι έννομες αυτής συνέπειες απαιτείται, μετά την κρίση του Τεχνικού Συμβουλίου, να αποσταλεί εκ νέου εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, ως αβασίμως ισχυρίζεται η αναθέτουσα αρχή, αφού διαθέτει, ήδη, η απόφαση αυτή εκτελεστότητα. ΑΕΠΠ225/2020

Όμως, και βάσιμοι τυχόν υποτιθέμενοι οι εξεταζόμενοι ισχυρισμοί περί παράτυπης σύγκλησης του Τεχνικού Συμβουλίου και χορήγησης απλής γνώμης κατά χρονική αναρμοδιότητα είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι διότι ως έχει κριθεί παγίως στην περίπτωση που προσβαλλόμενη διοικητική πράξη εκδίδεται κατά δεσμία αρμοδιότητα, εάν, εν όψει και του μη αμφισβητουμένου πραγματικού της συγκεκριμένης υποθέσεως, πιθανολογείται σοβαρώς στα πλαίσια της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, ότι, από πλευράς εσωτερικής νομιμότητος, η πράξη αυτή βάλλεται αβασίμως, τότε, και εφόσον δεν πρόκειται για περίπτωση ανυποστάτου πράξεως, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση τυπικών λόγων όπως είναι οι λόγοι περί αναρμοδιότητας, μη νομίμου συγκροτήσεως ή κακής συνθέσεως του συλλογικού οργάνου που εξέδωσε την πράξη, ή οργάνου που γνωμοδότησε κατά την διαδικασία εκδόσεώς της, καθώς και οι λόγοι περί μη τηρήσεως των τύπων που έχουν ταχθεί από το νόμο για την έκδοσή της. (ΣτΕ (ΑΣΦ) 63/2012, 82/2014, 671/2011, 44/2014). Και τούτο διότι το διοικητικό όργανο, ακόμη και αν δεν είχε συντελεσθεί η προβαλλόμενη παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, θα όφειλε να εκδώσει την πράξη με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο (Ε.Α. ΣτΕ 44/2014, 259/2012, Σ.τ.Ε. 530/2003 Ολομ., 2916/2007, Ε.Α. 63/2012, 949, 671/2011, ΔΕφΑθ 511/2014 κ.ά.). Εν προκειμένω ασφαλώς η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά ρητή και σαφή δέσμια αρμοδιότητα σύμφωνα με τα άρθ. 302 και 103 του ν. 4412/2016 (σκέψεις 30, 33) και τα άρθ. 4.2 δ) ι) ιι), 15.4 της διακήρυξης (σκέψη 39), τα οποία προβλέπουν την άνευ ετέρου και άνευ περιθωρίων εκτίμησης κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής επί τη απλή βάσει της απόρριψης της προσφοράς μη καταλειπομένου ουδενός περιθωρίου διάκρισης του αναθέτοντος φορέα περί την κατάπτωση ή μη της εγγύησης, αφ΄ ής στιγμής ληφθεί απόφαση απόρριψης της προσφοράς. Συνεπώς σύμφωνα ρητά με τον νόμο και την διακήρυξη -και παρά τα αντίθετα που ισχυρίζεται η προσφεύγουσα- η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί αδιαμφισβήτητη πράξη δέσμιας αρμοδιότητας συγκεντρώνοντας όλα τα προς τούτο νομικά κριτήρια (σκέψεις 40, 41). Επομένως, αλυσιτελώς προβάλλονται αιτιάσεις περί παραβάσεως ουσιωδών τύπων του διαγωνισμού, καθόσον η κατάπτωση της εγγύησης αποφασίστηκε κατά δεσμία αρμοδιότητα, λόγω απόρριψης της προσφοράς της για τον συγκεκριμένο λόγω ανακριβών δηλώσεων στο ΤΕΥΔ, ως ο νόμος και η διακήρυξη ορίζουν. ΑΕΠΠ 1350/2019

ι) Η χορηγηθείσα απλή γνώμη αποτελεί μη εκτελεστή πράξη η οποία δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, ως γνωμοδοτικού χαρακτήρα πράξη (ΔΕφΑθ 118/2013 (ΑΣΦ), 98/2015, 99/2015, 169/2013 (ΑΣΦ) και ιι) Η χορηγηθείσα απλή γνώμη, ακριβώς επειδή πρόκειται περί απλής και όχι σύμφωνης γνώμης (άρθ. 15.4 της διακήρυξης σκέψη 39, και σκέψη 45) δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή όπως εκδώσει απόφαση με σύμφωνο περιεχόμενο ΑΕΠΠ 1350/2019

Περαιτέρω ι)Ούτε η επικαλούμενη γνώση της αναθέτουσας αρχής για τη υπέρμετρη βλάβη που θα προξενηθεί στην προσφεύγουσα από την κατάπτωση της εγγύησης ήτοι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία εξ άλλου ήταν γνωστή και στην προσφεύγουσα ήδη κατά τον χρόνο κατάθεσης της προσφοράς της η δε βλάβη της αποτελεί συνέπεια της εφαρμογής διατάξεων τυπικού νόμου και δη του άρθ. 103 του ν. 4412/2016 ιι) Ούτε η λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης εντός πάντως της χρονικής διάρκειας ισχύος της εγγύησης, ιιι) Ούτε η μη προηγούμενη γνωστοποίηση στην προσφεύγουσα της δήλωσης κατάπτωσης της εγγύησης από τον αναθέτοντα φορέα προς το ΤΜΕΔΕ, η οποία εξ άλλου πρότερη γνωστοποίηση δεν προβλέπεται ούτε στον νόμο ούτε στην διακήρυξη ούτε στο σώμα της εγγυητικής επιστολής, ιν) Ούτε η μακρά, από 35ετίας, επικαλούμενη συνεργασία της προσφεύγουσας με τον αναθέτοντα φορέα, ν) Ούτε η αόριστη και αναπόδεικτη και περαιτέρω αβάσιμη αναφορά σε διακριτική εις βάρος της μεταχείριση διότι δεν κατέπεσε η εγγύηση άλλου αποκλεισθέντος προσωρινού αναδόχου, ενώ αντίθετα προκύπτει (σκέψη 9, 10, ότι οι λόγοι για τους οποίους αποκλείσθηκε ο έτερος οικονομικός φορέας δεν ταυτίζονται με τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκε η προσφεύγουσα, ήτοι υποβολή ανακριβούς ΤΕΥΔ , δεν συγκροτούν κατά τον νόμο ειδικές και εξαιρετικές περιστάσεις από τις οποίες θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά κατάχρηση ΑΕΠΠ 1350/2019

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα