Η Οδική Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο

Γεώργιος-Βασίλειος Ελευθεριάδης, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.ΔΗ.Σ.Υ.

Ο Γεώργιος-Βασίλειος Ελευθεριάδης, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, γράφει στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_136 για τις δράσεις και τα προγράμματα με στόχο την επαύξηση της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους.

Το σημερινό σύστημα οδικών μεταφορών στη χώρα μας έχει παρουσιάσει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας τα τελευταία 20 έτη. Ωστόσο, οι ελληνικοί δρόμοι εξακολουθούν να είναι μεταξύ των πιο επικίνδυνων στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να παραμένει μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με το μεγαλύτερο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί: η ελλιπής επιβολή του νόμου, οι οδηγικές συμπεριφορές, ο στόλος των οχημάτων, η κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των οδών.

Η χώρα μας εξακολουθεί να υστερεί στη συντήρηση των οδικών υποδομών. Μολονότι δεν υπάρχει πλήρης βάση δεδομένων αναφορικά με την κατάσταση και τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, είναι σαφές ότι η συντήρησή τους είναι ανεπαρκής, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη επιδείνωση της κατάστασης των οδικών υποδομών και χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Είναι προφανές ότι η συντήρηση των υποδομών δε λαμβάνει επαρκείς πόρους, επομένως η θεσμική οργάνωση, οι χρηματοδοτικές ροές και τα συστήματα διαχείρισης που σχετίζονται με τη συντήρησή τους χρειάζονται γενική αναθεώρηση, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων.

Η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στις διεθνείς ροές εμπορίου και ανθρώπινου κεφαλαίου, αξιοποιώντας πλήρως τη γεωγραφική της θέση, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ τριών ηπείρων. Εκτός από το να καταστεί η χώρα μια σημαντική πύλη για εμπορικές ροές από και προς την Ευρώπη, η ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο δυναμική συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, με θετικές προοπτικές εξωστρέφειας και καινοτομίας. Στην ευρύτερη γεωγραφική της περιοχή, η χώρα μας πρέπει να δείξει συγκριτικά πλεονεκτήματα από ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον αραιό πληθυσμό και τη μορφολογία της χώρας, με τα βουνά και τα νησιά της, η διασφάλιση της συνδεσιμότητας και των ευκαιριών για τις περιφερειακές περιοχές απαιτεί ουσιαστικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών αποτελεί μία ενιαία και ολοκληρωμένη στρατηγική μεταφορών για όλη την ελληνική επικράτεια με ορίζοντα έως το 2037 και αποτελεί το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές, αλλά και των απαιτούμενων οργανωτικών και θεσμικών μέτρων στον τομέα των μεταφορών. Αποτελεί τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της Ελλάδας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα του τομέα των μεταφορών της χώρας μας.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» χαρακτηρίζεται από υψηλή συνάφεια με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και έρχεται να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, έχοντας ως προτεραιότητα την οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και την ανάπτυξη σύγχρονων, βιώσιμων, προσβάσιμων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή μεταφορικών υποδομών.

Ο Άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που σχετίζεται με τον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας», προωθεί την ανάπτυξη σύγχρονων, «έξυπνων» και βιώσιμων υποδομών για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις.

Σκοπός των σχετικών επενδύσεων είναι η ολοκλήρωση και διασύνδεση των υποδομών για τις επιβατικές και εμπορικές μεταφορές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο τη διασύνδεση όλων των περιοχών της Ελλάδας, την άρση του αποκλεισμού, το διαρκή έλεγχο και συντήρηση των υποδομών, τον εκσυγχρονισμό τους με υπηρεσίες φιλικές προς τους χρήστες, καθώς και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της Δράσης 4.6.26 (16631) «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» –  και της επιμέρους Επένδυσης 19 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» – είναι η βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και η μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων στο υφιστάμενο αστικό, υπεραστικό και περιαστικό οδικό δίκτυο.

Η Δράση 4.6.26, η οποία βρίσκεται σε συνέργεια με το «Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)» αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποσκοπεί σε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο ολόκληρης της χώρας καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περισσότερα από 7.000 επικίνδυνα σημεία έκτασης 2.500 χλμ. του δικτύου. Παράλληλα, προάγεται η οδική ασφάλεια μέσω εκπαίδευσης και ενημέρωσης, ενώ προωθείται ευρύτερα η βιώσιμη αστική κινητικότητα στις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές και η στροφή σε πιο φιλικά στο περιβάλλον μεταφορικά μέσα.

Ο αρχικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Δράσης – από 225.000.000,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ – μετά από τροποποιήσεις ανέρχεται πλέον στα 260.000.000,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως το 200% του ποσού αυτού (δηλαδή έως τα 520.000.000,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ), ενώ η υλοποίηση των επιμέρους δράσεων προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Έως και το Μάρτιο του 2023, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 4.6.26 (16631) ανέρχεται στα 517.741.356,65 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ, δηλαδή σε ποσοστό 99,57 % του επαυξημένου συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης (520.000.000,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ).

Οι ενταγμένες στοχευμένες επεμβάσεις – βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου εξειδικεύονται στις κάτωθι επιμέρους δράσεις και ενέργειες:

Α. ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δράση Α1. Μέτρα μείωσης της ταχύτητας

✓ Επεμβάσεις στην υψομετρική διαμόρφωση της οδού

✓ Τροποποιήσεις στην Οριζοντιογραφία της οδού

✓ Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος

✓ Αλλαγές στην επιφάνεια της οδού

✓ Μέτρα σε εισόδους οικισμών – πύλες

✓ Περιοχές με περιορισμό ορίου ταχύτητας ή με κάμερες ταχύτητας/ασφάλειας

✓ Κατακόρυφη σήμανση

✓ Οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις

✓ Φωτισμός οδών

✓ Φωτεινοί Σηματοδότες

✓ Εικονικοί μειωτές ταχύτητας

Δράση Α2. Μέτρα μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου

✓ Αποκλεισμός ολόκληρης οδού

✓ Μερικός αποκλεισμός οδού

Δράση Α3. Μέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

✓ Επεμβάσεις για την ασφαλέστερη διέλευση από κρίσιμα σημεία δρομολογίων Μ.Μ.Μ.

✓ Ασφαλής τοποθέτηση των θέσεων στάσης των Μ.Μ.Μ.

Δράση Α4. Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος

✓ Επανασχεδιασμός Κυκλοφοριακών Κόμβων

✓ Δημιουργία εσοχών κατάλληλων για την ασφαλή στάση ή στάθμευση Ι.Χ. ή ταξί

✓ Δημιουργία θέσεων στάθμευσης μοτοσυκλετών, ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας

✓ Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

✓ Δημιουργία έγχρωμων διαβάσεων με αισθητικές παρεμβάσεις

✓ Δημιουργία διαβάσεων με εγκιβωτισμένα υλικά για μεγαλύτερη αντοχή

✓ Δημιουργία Διαγώνιων Διαβάσεων πεζών προς όλες τις διευθύνσεις

✓ Δημιουργία ποδηλατοδρόμων

✓ Δημιουργία πεζοδρομίων

✓ Δημιουργία Σχολικών Δακτυλίων

✓ Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων πεζών

✓ Πεζογέφυρες και ποδηλατογέφυρες

✓ Υπόγειες πεζοδιαβάσεις και ποδηλατοδιαβάσεις

✓ Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, εύκαμπτων στύλων

✓ Βελτίωση οδοστρώματος

✓ Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων

✓ Μονοδρομήσεις Οδών

✓ Δημιουργία parklets

Β. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δράση Β1. Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών – περιαστικών οδών

✓ Τοποθέτηση – βελτίωση της απαραίτητης οριζόντιας σήμανσης

✓ Τοποθέτηση – βελτίωση της απαραίτητης κατακόρυφης σήμανσης

✓ Πινακίδες Μεταβλητών μηνυμάτων VMS

✓ Τοποθέτηση – βελτίωση στηθαίων ασφαλείας

✓ Τοποθέτηση – βελτίωση απολήξεων στηθαίων ασφαλείας

✓ Βελτίωση οδοστρώματος – Δημιουργία των απαραίτητων επικλίσεων

✓ Διαπλάτυνση ερεισμάτων

✓ Εγκατάσταση οριοδεικτών

✓ Εγκατάσταση θραύσιμων (κατά την πρόσκρουση) διατάξεων

✓ Αντικατάσταση κρασπέδων ύψους 15 εκ. σε νησίδες με αντίστοιχα 7εκ.

✓ Εγκατάσταση – Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων

✓ Εγκατάσταση – Βελτίωση οδοφωτισμού

✓ Κατασκευή έγγλυφων ή ανάγλυφων ραβδώδεων

✓ Κατασκευή διατάξεων μείωσης ταχύτητας

✓ Κατασκευή νησίδων στη δευτερεύουσα οδό

✓ Κατασκευή λωρίδων αριστεροστρόφων

✓ Κατασκευή τοπικής παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης

Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων, σε συνάρτηση με την δέσμευση των συνολικών διαθέσιμων πόρων (99,57 % ≈ 100%) της Δράσης 4.6.26 (16631) «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», θα συμβάλλει τα μέγιστα στη συνολική αποδοτικότητα του τομέα των μεταφορών, ενισχύοντας την ικανότητά του να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές, την προσβασιμότητα και την περιφερειακή/διεθνή συνδεσιμότητα, οδηγώντας σε επαύξηση της οδικής ασφάλειας και συμβάλλοντας συνολικά στην κοινωνική ευημερία.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_136 της ΠΕΣΕΔΕ

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα