Ζητείται Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Δήμου Σπετσών»

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30-03-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, 03-04-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Π. Ρηγόπουλος –τηλ 2131601684 και  Γραμματεία, τηλ. 213 – 160 1691.

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα