Υπουργικό Συμβούλιο: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 11 της 29.4.2020
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

γ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)

η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

2. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Κυβερνητικής Επιτροπής που θα λειτουργεί ως ομάδα διαχείρισης έργου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του ν. 4412/2016.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την από 28.4.2020 εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής η «Επιτροπή»), η οποία λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων,προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Συγκρότηση

 1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
  α) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,
  β) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
  γ) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων,
  δ) τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,
  ε) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή,
  στ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, ως μέλη.
 2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής:
  α) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα εμπορίου,
  β) ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
  γ) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
  δ) ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο Υπουργός Επικρατείας.
 4. Η διοικητική και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ανατίθεται στο Τμήμα Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 3
Συνεδρίαση

Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε θέμα ορίζεται ως εισηγητής το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος. Οι εισηγήσεις των καθ` ύλην αρμόδιων μελών κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες

 1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
 2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου,καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επι-
  μέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης, και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Άρθρο 5
Ομάδες εργασίας

 1. Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να συνιστά ή να εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς τη σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου
  αποτελούμενων από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.
 2. Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες.
 3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να διαβουλεύεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργειών που απαιτούνται για την πληρέστερη αναμόρφωση και απλοποίηση του
  θεσμικού πλαισίου του ν. 4412/2016.
 4. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και κάθε άλλος
  εμπλεκόμενος φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
  οφείλουν να δίνουν πληροφορίες και στοιχεία προς την
  Επιτροπή και τις επιμέρους ομάδες εργασίας για την υλο-
  ποίηση των αποφάσεων αυτής, καθώς και την προώθηση
  των απαιτούμενων δράσεων.

Άρθρο 6
Αποζημίωση

Στα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρωθυπουργός
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα