ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 349/2022 η Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Συμβουλίων Έργων και Μελετών

Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων ΦΕΚ 349_2022

  • α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
  • β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 13 και 16 του άρθρου 174 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (Α’ 147),

β. του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 80855/5439/06.08.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β’ 573), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΑΤΝΣΥ/οικ. 37/11.02.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της κοινής απόφασης με αριθμό 80855/5439/6-8-1992 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο “Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων” (Β’573)» (Β’ 580), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 αυτής,

γ. των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

δ. της παρ. 10 α του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (Α’162),

ε. της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) και ιδίως του άρθρου 89, θ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

ι. της υπ’ αρ. 312/20-9-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

2. Τα έγγραφα: α) υπ’ αρ. 85924/22.03.2022 προς ΤΕΕ, β) υπ’ αρ. 86082/22.03.2022 προς ΚΕΔΕ γ) υπ’ αρ. 85976/ 22.03.2022 προς ΠΕΔΜΕΔΕ, δ) υπ’ αρ. 86002/22.03.2022 προς ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ε) υπ’ αρ. 86018/22.03.2022 προς ΠΕΣΕΔΕ, στ) υπ’ αρ. 86043/22.03.2022 προς ΣΑΤΕ, ζ) υπ’ αρ. 86066/22.03.2022 προς ΣΤΕΑΤ, η) υπ’ αρ. 86178/22.03.2022 και 102481/05.04.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) προς ΣΕΓΜ, θ) υπ’ αρ. 86242/22.03.2022 προς ΣΜΕ και ι) υπ’ αρ. 86219/22.03.2022 προς τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π., των οποίων εκπρόσωποι προβλέπονται στη σύνθεση των Συμβουλίων.

3. Το υπ’ αρ. 85830/22.03.2022 έγγραφο προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

4. Τα υπ’ αρ.: α) 9397/31.03.2022 έγγραφο Τ.Ε.Ε., β) 1069/05.04.2022 έγγραφο της ΚΕΔΕ, γ) 424/24.03.2022 έγγραφο ΠΕΔΜΕΔΕ, δ) 113/24.03.2022, 114/24.03.2022 και 115/24.03.2022 έγγραφα ΠΕΣΕΔΕ ε) 4498/01.04.2022 έγγραφο ΣΤΕΑΤ, στ) 117/04.04.2022 έγγραφο ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ζ) 37910/04.04.2022 έγγραφο ΣΑΤΕ, η) 15404/30.03.2022 έγγραφο του Ε.Μ.Π., θ) 1415/05.04.2022 έγγραφο ΣΜΕ και ι) 172/ΕΞ/08.04.2022 έγγραφο ΣΕΓΜ με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους στη σύνθεση των Συμβουλίων.

5. Το υπ’ αρ. 45293/04.04.2022 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο και παρέμεινε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) καθώς και, το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
1. Τη σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την εξής σύνθεση:

α) Ένας τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

β) Ένας ιδιώτης τεχνικός με ειδική επιστημονική κατάρτιση ή Ειδικός Σύμβουλος ή Ειδικός Συνεργάτης της ίδιας ειδικότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή υπάλληλος οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

γ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Υπουργείου ή μονάδας, αντίστοιχου επιπέδου, του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νομικού προσώπου που είναι αρμόδια για το υπό συζήτηση θέμα ο οποίος είναι και εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος ή μονάδας αντίστοιχου επιπέδου. Ειδικά στις περιπτώσεις εξέτασης αιτήσεων θεραπείας που αφορούν έργα των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, στο συμβούλιο συμμετέχει ως μέλος και εισηγητής ο προϊστάμενος της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

δ) Ένας τεχνικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ με βαθμό Α’ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης.

ε) Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Νομικός Σύμβουλος του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή του άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετούν στο ίδιο Γραφείο.

στ) Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε.

ζ) i. Ένας τακτικός καθηγητής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στις περιπτώσεις που εξετάζονται ζητήματα μελετών. Ο καθηγητής με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τη Σύγκλητο. ii. Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων της Ελλάδος, στις περιπτώσεις που εξετάζονται ζητήματα έργων.

η) i. Ένας εκπρόσωπος των πανελληνίων οργανώσεων των μελετητών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές, στις περιπτώσεις που εξετάζονται ζητήματα μελετών. ii. Ένας εκπρόσωπος των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές, στις περιπτώσεις που εξετάζονται ζητήματα έργων.

2. Τη σύσταση δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήτοι του Τμήματος Α’ και Τμήματος Β’, με την εξής σύνθεση, για έκαστο αυτών:

α) Ένας τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με Α’ βαθμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

β) Ένας τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με Α’ βαθμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

γ) Ένας ιδιώτης τεχνικός με ειδική επιστημονική κατάρτιση ή Ειδικός Σύμβουλος ή Ειδικός Συνεργάτης της ίδιας ειδικότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή υπάλληλος οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

δ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Υπουργείου ή μονάδας, αντίστοιχου επιπέδου, του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νομικού προσώπου που είναι αρμόδια για το υπό συζήτηση θέμα ο οποίος είναι και εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος ή μονάδας αντίστοιχου επιπέδου.

ε) Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Νομικός Σύμβουλος του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρωτή του άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετούν στο ίδιο Γραφείο.

στ) Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε.

ζ) Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων της Ελλάδος.

η) Ένας εκπρόσωπος των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές.

Β. ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
1. Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων και Μελετών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωμοδοτεί:

α) επί θεμάτων μελετών, αρμοδιότητας των εποπτευόμενων φορέων, επί των οποίων κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου, ως επίσης και επί λοιπών συναφών θεμάτων παραπεμπομένων προς γνωμοδότηση από τον Υπουργό,

β) επί θεμάτων κατασκευής έργων αρμοδιότητας των εποπτευόμενων φορέων επί των οποίων κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου, ιδίως επί ενστάσεων του άρθρου 174 του ν. 4412/2016 ως και επί λοιπών συναφών θεμάτων παραπεμπομένων προς γνωμοδότηση από τον Υπουργό.

2. Τα δύο (2) Τμήματα του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήτοι τα Τμήματα Α’ και Β’, γνωμοδοτούν επί θεμάτων κατασκευής έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών επί των οποίων κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου ως και επί λοιπών συναφών θεμάτων παραπεμπομένων προς γνωμοδότηση από τον Υπουργό, ως κατωτέρω:

ΤΜΗΜΑ Α Γνωμοδοτεί επί παντός είδους ενστάσεων του άρθρου 174 του ν. 4412/2016 καθώς και επί λοιπών συναφών θεμάτων παραπεμπομένων προς γνωμοδότηση από τον Υπουργό.
ΤΜΗΜΑ Β Γνωμοδοτεί για όλα τα υπόλοιπα θέματα, πλην των ενστάσεων του άρθρου 174 του ν. 4412/2016, για τα οποία απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, για θέματα ενστάσεων που αφορούν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) ως και επί λοιπών συναφών θεμάτων παραπεμπομένων προς γνωμοδότηση από τον Υπουργό. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών θέματα παρατάσεως προθεσμιών και ενστάσεων σε πρακτικά της ΕΔΤΔΕ συμμετέχει στο Συμβούλιο πέρα από τα ανωτέρω μέλη, και το κατά την παρ. 10 του άρθρου 11 του π.δ. 724/1979, οριζόμενο μέλος των εργοληπτών Δημοσίων Έργων που προτείνεται από τις πανελλήνιες επαγγελματικές οργανώσεις τους.

3. Η παραπομπή των θεμάτων προς γνωμοδότηση στα Τμήματα του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών προς τον οποίον εν συνεχεία κοινοποιείται η ημερήσια διάταξη συνεδρίασης εκάστου τμήματος προς έγκριση.

Γ. ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) τον Ιωάννη Καρνέση του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΝ 044531), τεχνικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Δήμητρα Δάγλα του Νικολάου (ΑΔΤ Ι 127246), ομοίως,

β) την Ευγενία Βούλγαρη του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΕ 090531), τεχνική υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ελένη Δημοπούλου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΗ 022896), ομοίως,

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Υπουργείου ή μονάδας, αντίστοιχου επιπέδου, του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νομικού προσώπου που είναι αρμόδια για το υπό συζήτηση θέμα ο οποίος είναι και εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος ή μονάδας αντίστοιχου επιπέδου. Ειδικά στις περιπτώσεις εξέτασης αιτήσεων θεραπείας που αφορούν έργα των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, στο συμβούλιο συμμετέχει ως μέλος και εισηγητής ο προϊστάμενος της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου,

δ) τη Μαριάννα Φωτοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΖ 126289), τεχνική υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Φάσσου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 801453), ομοίως,

ε) τον Χρήστο Μητκίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΜ 072452) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αναπληρώτριά του τη Μαρία Βασιλείου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΟ 675153), Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ίδιο Γραφείο.

στ) τον Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΝ 074881) Χημικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλιόπη Κώστα του Γεωργίου (ΑΔΤ Ρ 121122) Πολιτικό Μηχανικό,

ζ) i. τον Βησσαρίωνα Παπαδόπουλο του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ ΑΕ 606375), Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σάββα Τριανταφύλλου του Παύλου (ΑΔΤ ΑΖ 512641), Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ή τον Ιωάννη Αντωνιάδη του Αντωνίου (ΑΔΤ Ρ 076485), Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Σπιτά του Αναξαγόρα (ΑΔΤ Μ 965973), Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή τον Αντώνιο Κλαδά του Γεωργίου (ΑΔΤ Ρ 686194), Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Γκόνο του Φωτίου (ΑΔΤ ΑΜ 152326), Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εκπροσώπους του Ε.Μ.Π., για θέματα που άπτονται των μελετών. Ο συμμετέχων κάθε φορά θα ορίζεται ανάλογα με το είδος του συζητούμενου αντικειμένου. ii. τον Μελέτιο Μπουραντά του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΝ 045877), Δημοτικό Σύμβουλο Ασπροπύργου, εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Θεμιστοκλή Τσίγκο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΟ 060465), Δημοτικό Σύμβουλο Ασπροπύργου για θέματα που άπτονται των έργων

η) i. τον Γεώργιο Ντούλη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 539618) εκπρόσωπο των πανελληνίων οργανώσεων των μελετητών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Δέσποινα Καλλιδρομίτου του Δημητρίου (ΑΔΤ Τ 126887), στις περιπτώσεις που εξετάζονται ζητήματα μελετών. ii. τον Κωνσταντίνο Λυσαρίδη του Χαραλάμπους (ΑΔΤ ΑΝ 218198) εκπρόσωπο των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Ασλανίδη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΙ 569486), στις περιπτώσεις που εξετάζονται ζητήματα έργων. Ορίζουμε Πρόεδρο από τα μέλη του Συμβουλίου, τον Ιωάννη Καρνέση του Δημητρίου, με αναπληρώτριά του τη Δήμητρα Δάγλα του Νικολάου.Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Ιωάννα Παυλή του Ευστρατίου (ΑΔΤ ΑΚ 238236) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρώτριά της τη Σοφία Βαλερά του Ανδρέα (ΑΔΤ ΤΑ 550518), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών Οικονομικού.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Τμήμα Α’ του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) τον Αντώνιο Κοτσώνη του Ευγενίου (ΑΔΤ Σ 642318), τεχνικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια του την Μαρία Κλεάνθη του Θεοφάνους (ΑΔΤ ΑΝ 661431), ομοίως,

β) τη Γεωργία Καστραντά του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ξ 134061), τεχνική υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ιωάννα Χασιώτου του Λάμπρου (ΑΔΤ ΑΟ 136656), ομοίως,

γ) τη Βασιλική Κούρου του Ηλία (ΑΔΤ ΑΖ 105609), τεχνική υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Ποδηματά του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ 209814), ομοίως,

δ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι αρμόδια για το υπό συζήτηση θέμα, ο οποίος είναι και εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος,

ε) τον Χρήστο Μητκίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΜ 072452) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρώτριά του τη Βασιλική Παπαγιαννοπούλου του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΕ 550439), Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ίδιο Γραφείο,

στ) τον Γεώργιο Καψάσκη του Διονυσίου (ΑΔΤ ΑΜ 634956) Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Κυπραίο του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΒ 281894) Πολιτικό Μηχανικό,

ζ) τον Δημήτριο Γεωργιάκο του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΖ 539417), Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σωτήριο Ελευθερίου του Ιωάννη (ΑΔΤ 1400037), Δημοτικό Σύμβουλο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

η) τον Εμμανουήλ Βράϊλα του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΚ 837985) εκπρόσωπο των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Ασλανίδη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΙ 569486).

Ορίζουμε Πρόεδρο από τα μέλη του Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κοτσώνη του Ευγενίου, με αναπληρώτριά του τη Μαρία Κλεάνθη του Θεοφάνους. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Ανδρέας Ρούσσος του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ 539921) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρώτριά του την Βασιλική Τσούτρου του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ρ 121460), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Τμήμα Β’ του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) τον Δημήτριο Αναγνώπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ 388687), τεχνικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ευγενία Καλοφωλιά του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΜ 575030), ομοίως,

β) τον Παναγιώτη Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ 558651), τεχνικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μάριο Παπαθεοδώρου του Σωτηρίου (ΑΔΤ Μ 149341), ομοίως,

γ) τον Χαράλαμπο Μυγδάλη του Γεωργίου (ΑΔΤ Ξ 725642), τεχνικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ραφαέλα Μαραγκουδάκη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ 804731), ομοίως,

δ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι αρμόδια για το υπό συζήτηση θέμα, ο οποίος είναι και εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος,

ε) τον Χρήστο Μητκίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΜ 072452) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρώτριά του τη Μαρία Βασιλείου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΟ 675153), Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ίδιο Γραφείο,

στ) τον Χρήστο Χρήστου του Λάμπρου (ΑΔΤ ΑΗ 041641) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Χούσο του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΚ 811549) Πολιτικό Μηχανικό,

ζ) τον Ιωάννη Γκίκα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ 058508), Δήμαρχο Αιγάλεω, εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο Στάϊκο του Ναπολέοντα (ΑΔΤ ΑΜ 527267), Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Παπάγου-Χολαργού,

η) τον Λουκά Ζησιμόπουλο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΖ 086267) εκπρόσωπο των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Θωμά Πανουργιά του Αθανασίου (ΑΔΤ Χ 813729).

Ορίζουμε Πρόεδρο από τα μέλη του Συμβουλίου, τον Δημήτριο Αναγνώπουλο του Γεωργίου, με αναπληρώτριά του την Ευγενία Καλοφωλιά του Αναστασίου.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Ιωάννα Κυριοπούλου του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΗ 567584), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Μαντέλη του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΕ 107161), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Η θητεία των μελών των Συμβουλίων λήγει στις 31.12.2023.
.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα