Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων στην Ελλάδα: Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_125 της ΠΕΣΕΔΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

O Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτριος Οδ. Παπαγιαννίδης παρουσιάζει στο  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ  το πλαίσιο της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στη χώρα μας, τις νέες προκλήσεις που έφερε η πανδημία καθώς και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Ελλάδα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των συνθηκών στους παραπάνω τομείς.

Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ότι σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμη και την πιο απλή μπορεί να συμβούν πάσης μορφής και κατηγορίας ατυχήματα. Επίσης όμως είναι αναμφισβήτητο ότι από την φύση της εργασίας ο πιο επικίνδυνος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας είναι ο κλάδος των κατασκευών. Η εργασία σε ύψος, η παρουσία πολλών συνεργείων με αλληλοσυγκρουόμενες εργασίες, η πίεση χρόνου που σημαίνει άμεσο χρήμα, οι καιρικές συνθήκες, η εργασία ανειδίκευτου προσωπικού, μεταφορά υλικών, είναι µερικές από τις ιδιαιτερότητες του κλάδου που συμβάλλουν στην επικινδυνότητά του.

Πάνω από τα µισά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν σε οικοδομές και τεχνικά δημόσια και ιδιωτικά έργα! Πάνω από τα µισά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε οικοδομές και τεχνικά έργα οφείλονται σε πτώσεις από ύψος. Τα εργατικά ατυχήματα µπορούν να προληφθούν µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων.

Θεμελιώδης υποχρέωση κάθε κατασκευαστή εργοδότη είναι να λαμβάνει τα αναγκαία για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων µέτρα και να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή τους.

Βασική αρχή της εργατικής νομοθεσίας είναι ότι την ευθύνη για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων έχουν οι εργοδότες, δηλαδή τα πρόσωπα που συνδέονται µε σχέση εργασίας µε τους εργαζόμενους. Στα οικοδομικά και άλλα τεχνικά έργα, εργοδότες είναι οι διάφοροι εργολάβοι και υπεργολάβοι (ανεξάρτητα µε το πώς καταγράφονται στο ΙΚΑ).

Επίσης, εργοδότης µπορεί να θεωρηθεί ο κύριος του έργου στην περίπτωση που συνδέεται ο ίδιος απευθείας µε σχέση εργασίας µε εργαζόμενο. Εξ’ άλλου είναι σύνηθες το φαινόμενο ο ιδιοκτήτης χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, να αναθέτει ο ίδιος συγκεκριμένες εργασίες και συμβόλαια. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών είναι πολλές και απορρέουν τόσο από τη γενική όσο και από την ειδική νομοθεσία.

Κάθε εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία έχει ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση ή χρηματική ποινή ή και τα δύο). Ανεξάρτητα από τις παραπάνω ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες µπορεί να είναι πρόστιμο για κάθε παράβαση ή προσωρινή ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας τμήματος ή όλου του έργου.


Ευχαριστούμε θερμά τον Βασίλειο Παπαγιαννίδη Project Controls Engineer Civil Engineer NTUA MSc CEM UCL Hill International, για το φωτογραφικό υλικό που μας παραχώρησε & μας επέτρεψε να το χρησιμοποιήσουμε στην έκδοση του 125 «Ε.Β.»

Προς την κατεύθυνση µιας ολοκληρωμένης και ουσιαστικής πρόληψης συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες του έργου, όπως π.χ. οι µελετητές, οι επιβλέποντες, οι συντονιστές, οι τεχνικοί ασφαλείας. Ο καθένας από αυτούς έχει συγκεκριμένο πεδίο υποχρεώσεων κυρίως συμβουλευτικού, ελεγκτικού και συντονιστικού χαρακτήρα, χωρίς κατά κανένα τρόπο να απαλλάσσονται οι εργοδότες από τις ευθύνες τους για την προστασία των εργαζομένων τους. Επίσης, πριν την έναρξη των εργασιών προβλέπεται και η κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στο εργοτάξιο για την προστασία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση του έργου) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (µε οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία για την προστασία όσων επέμβουν κατά τη µετέπειτα ζωή του έργου κάνοντας εργασίες, όπως π.χ. μετατροπές, συντηρήσεις, καθαρισµό, κλπ.).

Την υποχρέωση για ορισµό συντονιστών και τη µέριµνα για σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας έχει ο ανάδοχος του συνόλου του έργου, ή ο κύριος του έργου στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ανατεθεί σε έναν γενικό εργολάβο. Επίσης, ο κύριος του έργου στην περίπτωση αυτή έχει και επιπλέον υποχρεώσεις.

Στις εργασίες που αφορούν επικίνδυνα υλικά όπως π.χ. µε αµίαντο ή υλικών που περιέχουν αµίαντο γίνεται πριν την έναρξή τους έγγραφη γνωστοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας. Μεταξύ των άλλων µέτρων προστασίας από τον αµίαντο, εφαρμόζονται και οι διατάξεις για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Ιδιαίτερη προστασία πρέπει όταν από την εργασία επιβάλλονται στους εργαζόμενους συνθήκες σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων, θορύβου, υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, δονήσεων (κραδασμών σε ολόκληρο το σώμα και στο σύστημα άκρας χειρός).

Σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /ΤΕΕ και το / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΕΛΙΝΥΑΕ παρέχει «υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, αν ζητηθεί από ένα εκ των μερών (εργοδότες – εργαζόμενοι)».

Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων στην ΕΕ. Νεότερες εξελίξεις με αφορμή τον COVID 19

Η πανδημία Covid-19 έδειξε πόσο ζωτικής σημασίας είναι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, για τη λειτουργία της κοινωνίας μας και για τη συνέχεια των κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οφείλουμε να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας σε σχέση με πιθανές μελλοντικές κρίσεις στην υγεία και τη μετά την πανδημία επανάκαμψη στην εργασία. Αυτό περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πλευρές που απαιτούν την προσοχή μας:

Απλές, όπως η αύξηση των μέτρων υγιεινής ή προσωπικής προστασίας

Σύνθετες, όπως η καλύτερη υποστήριξη ψυχικής υγείας.

Ήδη σήμερα η «νέα κανονικότητα» χαρακτηρίζεται από ένα μοντέλο εργασίας περισσότερο εξαποστάσεως (remotework):περίπου το 50% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης άρχισαν να εργάζονται εξαποστάσεως ως το 2020. Αυτό συχνά σημαίνει μόνιμη συνδεσιμότητα, έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αυξημένη χρήση υπολογιστών και άλλων εργαλείων, θόλωση των παραδοσιακών ορίων μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Αυτό φέρει τους δικούς του κινδύνους, κυρίως εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς. Ήδη πριν από την πανδημία, τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρέασαν περίπου 84 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ετοιμάζεται μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ για την ψυχική υγεία στην εργασία, προκειμένου να αξιολογηθούν τα θέματα που αναδύονται και να εντοπίζονται οι τους καλύτεροι τρόποι προόδου.

Η Commission σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), δημοσιεύει οδηγίες και εργαλεία προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις ΑΥΕ στις νέες συνθήκες. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη θεμάτων νέων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια και την υγεία στην ΕΕ και καθοδήγησης για την ταχεία εφαρμογή μέτρων σε πιθανές κρίσεις στον τομέα της υγείας.

Συνολική φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι να προωθηθεί μια προσέγγιση με βάση το «όραμα για μηδενικές απώλειες», που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ. Περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι στην ΕΕ πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Το γεγονός καθώς και τα ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία κοστίζουν στην οικονομία της ΕΕ περίπου το 3,3% του ΑΕΠ της (460 δισ. Ευρώ το 2019).Επικίνδυνες ουσίες υπάρχουν σε όλους σχεδόν τους χώρους εργασίας, με εκατομμύρια  εργαζόμενους να εκτίθενται καθημερινά. Ο καρκίνος είναι η κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 52%, που σημαίνει 100.000 επαγγελματικούς θανάτους κάθε χρόνο. Αυτοί οι θάνατοι μπορούν να μειωθούν και να αποφευχθούν. Προκειμένου να επιτύχουμε το «όραμα για μηδενικές απώλειες», θα χρειαστεί την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων για να διερευνηθούν τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας, να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν οι αιτίες τους, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Χρηματοδοτικοί Ενωσιακοί πόροι για υγιεινή και ασφάλεια

Οι πόροι ΕΕ, ιδιαίτερα το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (European Social Fund Plus), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επενδύσουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Πάνω από το 50% του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και του Next Generation EU θα υποστηρίξει την έρευνα και την καινοτομία, ειδικά για την προετοιμασία των ψηφιακών και πράσινων μεταβάσεων, οι οποίες θα αλλάξουν τον κόσμο της εργασίας μας.

Άλλα διαθέσιμα κεφάλαια περιλαμβάνουν το νέο πρόγραμμα υγείας της ΕΕ «EU4Health2021-2027», το οποίο θα παρέχει επίσης σημαντική υποστήριξη στην καταπολέμηση του καρκίνου και θα συμβάλει στην πρόληψη των ασθενειών και στην προώθηση της υγείας σε έναν γηράσκοντα πληθυσμό, καθώς και στην αυξημένη παρακολούθηση των απειλών για την υγεία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μπορεί να συνεισφέρει χρηματοδοτώντας την προσαρμογή σε σχέση με τα περιβάλλοντα εργασίας, τις ψηφιακές λύσεις και τον εξοπλισμό.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα