Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 61239/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016»

πηγή: Υπουργείο Οικονομικών – Ανάπτυξης & Επενδύσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 61239/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016».


2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 61238/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011».


3 Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, νυχτερινές κατά τις καθημερινές ώρες, Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές, 3 (τριών) υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκ των οποίων 2 (δύο) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο, κατά το έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 69301 (1)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 61239/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ιδίως την περ. δ΄ της παρ. 1 του
  άρθρου 20 αυτού.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
  (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129).
 3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 61239/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016» (Β΄ 2471).
 4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν.
 5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
 10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
 11. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 61239/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016» (Β΄ 2471), ως εξής:
Άρθρο 1
Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παρ. 8, ως εξής:«8. Η πρώτη υποβολή ΔΦΑ θα λάβει χώρα εντός των οριζομένων προθεσμιών υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2021».
Άρθρο 2
α. Κατά τα λοιπά, ισχύ έχει η υπ’ αρ. 61239/15-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016» (Β΄ 2471).
β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αριθμ. 69298 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 61238/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8) και ιδίως την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 αυτού.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), όπως ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 61238/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Β΄ 2471).
 5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν.
 6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
 9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 10. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
 11. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
 12. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
 13. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
 14. Τις διατάξεις του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α΄ 97).
 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 61238/15-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Β΄ 2471), ως εξής:
  Άρθρο 1
  Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παρ. 9, ως εξής:
  «9. Η πρώτη υποβολή ΔΦΑ, καθώς και τυχόν αναδρομική υποβολή ΔΦΑ, θα λάβει χώρα εντός των οριζομένων προθεσμιών υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2021».
  Άρθρο 2
  α. Κατά τα λοιπά, ισχύ έχει η υπ’ αρ. 61238/15-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Β΄ 2471).
  β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Aριθμ. 141848 (3)
Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, νυχτερινές κατά τις καθημερινές ώρες, Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές, 3 (τριών) υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκ των οποίων 2 (δύο) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο, κατά το έτος 2020.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 180).
 2. Tην υπ’ αρ. 15840/156612 (Β΄ 4788) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (Α΄ 222) “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”» όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”] κ.λπ.» (Α΄ 133).
 4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α΄ 176).
 5. Την υπ’ αρ. οικ. 2/31029/ΔΕΠ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
 6. Την υπ’ αρ. ΔΕΠ 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 7. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 8. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
 9. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).
 10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), σύμφωνα με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού οι συμβάσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου κάθε ειδικότητας που συνάπτουν δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.
 11. Την Π.Ν.Π. της 13-4-2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84).
 12. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, κατόπιν επιλογής, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ’ ανώτατο όριο, για κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 13. Τις από 16-04-2020 αποφάσεις, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίαςΙδιωτικού Δικαίου υπ’ αρ. 1172 και 1192, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 127306/22-06-2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας υπερωριακής εργασίας για το διάστημα του Β΄ εξαμήνου 2020.
 15. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση ενός (1) μονίμου και 2 υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Xρόνου και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.
 16. Την υπ’ αρ. 748/6-4-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη «Ορισμός συντονιστή δράσεων κατά του κορωνοϊού Covid-19 της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
 17. Την υπ’ αρ. 4457/2019/7-1-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ 6ΘΛ67ΛΡ-ΛΥΘ) για καθιέρωση ωραρίου εργασίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας σε 24 ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2020, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (Β΄ 106).
 18. Την αποζημίωση των υπαλλήλων για απασχόληση των υπαλλήλων κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, για τους παρακάτω σκοπούς:


Α) Αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Β) Συντονισμός διακομιδών στο Κ.Α. Αρωγή και λειτουργία αυτής.
Γ) Έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιές, πλημμύρες,καταπτώσεις βράχων, χιονοπτώσεις, δράσεις υποστήριξης καταρτισμών σχεδίων πρόληψης εκτάκτων φαινομένων με άμεσες καταληκτικές ημερομηνίες κ.ά.), διάρκειας έξι (6) μηνών από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2020,κατ’ ανώτατο όριο, για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη υπερωριακής απογευματινής εργασίας, νυχτερινές κατά τις καθημερινές ώρες,Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές, τριών (3) υπαλλήλων, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενός (1) μονίμου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και δύο (2) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) ορισμένου χρόνου,από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο, κατά το έτος 2020.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή απογευματινής εργασίας, νυχτερινές κατά τις καθημερινές ώρες,Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές από την δημοσίευση της παρούσας με ωράριο απασχόλησης πέραν της λήξης του ωραρίου, από 15:00 μ.μ. μέχρι τις 22:00 μ.μ.,για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, μέχρι 20 ώρες τον μήνα για τον κάθε υπάλληλο, από τις 22:00-06:00 έως 16 ώρες το μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες, από τις 06:00-22:00 ώρα και 22:00-06:00 έως 16 ώρες το μήνα, ως κατωτέρω:

 1. Υπερωρίες απογευματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής έως τις 22:00 Τρεις (3) υπάλληλοι μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα,120 το εξάμηνο και 360 σύνολο ώρες για το Β΄ εξάμηνο.
 2. Υπερωριακή εργασία από 22:00 -06:00 πέραν της υποχρεωτικής τις καθημερινές Τρεις (3) υπάλληλοι μέχρι δεκαέξι (16) ώρες το μήνα, 96 το εξάμηνο και σύνολο 288 ώρες για το Β΄ εξάμηνο
 3. Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 06:00 πρωινή Σαββάτου – 06:00 πρωινή Δευτέρας, ήτοι όλο το εικοσιτετράωρο.
  Τρεις (3) υπάλληλοι μέχρι δεκαέξι (16) ώρες το μήνα,96 το εξάμηνο και σύνολο 288 ώρες για το Β΄ εξάμηνο.Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιάμιση χιλιάδων ευρώ (9.500 €) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενοτήτας Λάρισας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 1 Ιουλίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα