Τρεις «μνηστήρες» για νέο έργο από τη ΔΕΥΑ Χανίων

Η  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο  «Κατασκευή φρεατίων για την εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου», εκτιμώμενης αξίας  59.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. και προσκαλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.
  2. ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.
  3. ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

να υποβάλλουν προσφορά για την σύναψη και ανάθεση της σύμβασης του παραπάνω έργου

1.  Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997570622

Οδός : Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές, Χανιά
Ταχ.Κωδ. : 73 300
Τηλ. : 28210 36220
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) www.deyach.gr
E-Mail : info@deyach.gr
Πληροφορίες: : Αγγελική Σταθοπούλου, τηλ. 28210 36253

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Φορέας κατασκευής του έργου: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr. Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 207694. Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (εφόσον διαθέτει) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 29/05/2024, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ

Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης είναι οχτώ (8) μήνες.

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα