Τι αλλάζει στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_124 της ΠΕΣΕΔΕ

Ο Θανάσης Βέντζιος είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πτυχιούχος του SportsManagement από το Πανεπιστήμιο UCN της Δανίας. Είναι συνεργάτης στο λογιστικό γραφείο του Χρήστου Βέντζιου.

Αν και με μεγάλη καθυστέρηση, άνοιξε το σύστημα  για την υποβολή των  δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  για το φορολογικό έτος 2020, κάτι που σήμανε και την έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Χρόνος υποβολής  μέχρι την 27Η  Αυγούστου.

Επειδή προέκυψαν  – ως συνήθως –  αλλαγές, λόγω και των γνωστών καταστάσεων εξ αιτίας του covid, θα επιχειρήσουμε μία σύντομη παρουσίαση των αλλαγών που συναντάμε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στις αλλαγές που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021, δηλ. για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν του χρόνου.

Αποπληρωμή του φόρου

Φέτος οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο που τους αναλογεί σε 8 δόσεις, εφόσον υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τα τέλη Ιουλίου. Στην περίπτωση των δηλώσεων που θα υποβληθούν εντός του Αυγούστου ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε 7 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα είναι διπλή.

Όσοι φορολογούμενοι εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό της εκκαθάρισης. Απαραίτητη προϋπόθεση  η υποβολή της δήλωσης μέχρι την 28Η Ιουλίου.

Τεκμήρια διαβίωσης

Όσοι φορολογούμενοι ήταν πληττόμενοι από την πανδημία του κορονοϊού θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή εντός του 2020, οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων η δραστηριότητα είτε είχε ανασταλεί είτε περιορίστηκε σημαντικά, οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συνεργασία», καθώς και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια εντός του 2020, θα φορολογηθούν μόνο με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα. Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί το ανωτέρω μέτρο είναι σε τουλάχιστον ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη ο φορολογούμενος να μην έχει φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων.

Επισημαίνεται ότι φέτος από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος εξαιρούνται τα έκτακτα εισοδήματα που καταβλήθηκαν για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας (αγροτικές ενισχύσεις, επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημίωση ειδικού σκοπού, αποζημίωση για κουρεμένα ενοίκια).

Απαιτείται όμως  η αναγραφή των ποσών στην δήλωση  και για λόγους κάλυψης τεκμηρίων.(Τα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών έρχονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε3, και πρέπει να μεταφερθούν στον κωδικό 781 της δήλωσης).

Ανείσπρακτα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν μέρος ή το σύνολο των ενοικίων τους μπορούν από φέτος να απαλλάσσονται από την φορολόγηση των οφειλόμενων μισθωμάτων απλώς με την κοινοποίηση ενός εξώδικου στον ενοικιαστή τους.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Όσοι φορολογούμενοι ήταν πληττόμενοι από την πανδημία απαλλάσσονται από τη φορολογική επιβάρυνση στην περίπτωση που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό (30%) του εισοδήματός τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτοί είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

β) Φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη.

γ)Φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.

δ) Φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.

στ) Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID.

ζ) Φορολογούμενοι  που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οι φορολογούμενοι που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις, αλλά κατά τη διάρκεια του 2020 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30%  του ατομικού ετήσιου εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος εισοδήματος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν λόγω μη κάλυψης του 30% θα υπολογιστεί επί του ποσού που παρέμεινε ακάλυπτο με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, δηλαδή με 11% αντί με 22%.

Προκαταβολή φόρου

Μειώνεται στο 55% από 100% που ίσχυε μέχρι πέρυσι, το ποσοστό προκαταβολής φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων.

Μειώνεται στο 70% από 100% το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

Μειώνεται, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.

Φορολογικοί συντελεστές

Μειωμένοι θα είναι από φέτος οι συντελεστές φορολογίας των φυσικών προσώπων, τόσο των μισθωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε και από τις αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας που εμφανίζονται παρακάτω υπάρχει μια μείωση στον φόρο της πρώτης κλίμακας ύψους 1.300,00 ευρώ, ενώ αντίστοιχα μικρότερες μειώσεις υπάρχουν και στις υπόλοιπες βαθμίδες

Εισόδημα 2020

Ποσοστό φόρου

Ποσό φόρου

Σύνολο φόρου

0-10.000,00

9%

900,00

900,00

10.000,01-20.000,00

22%

2.200,00

3.100,00

20.000,01-30.000,00

28%

2.800,00

5.900,00

30.000,01-40.000,00

36%

3.600,00

9.500,00

40.000,01-

44%

Εισόδημα 2019

Ποσοστό φόρου

Ποσό φόρου

Σύνολο φόρου

0-10.000,00

22%

2.200,00

2.200,00

10.000,01-20.000,00

22%

2.200,00

4.400,00

20.000,01-30.000,00

29%

2.900,00

7.300,00

30.000,01-40.000,00

37%

3.700,00

10.900,00

40.000,01-

45%

Μειώνεται, κατά 2% (από 24% που ισχύει σε 22%), ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κατά ειδικότερα οριζόμενων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2020, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και συντάξεις.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα