Τα πάντα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Β2G

Ο συνεργάτης της ΠΕΣΕΔΕ, ηλεκτρονικός μηχανικός – προγραμματιστής κ. Μπιτλής Σταμούλης παρουσιάζει το νέο πλαίσιο για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με φορείς του Δημοσίου υπογραμμίζοντας το όφελος για τις επιχειρήσεις του τεχνικού κλάδου.

Μπιτλής Σταμούλης Προγραμματιστής - Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση Business to Government (B2G) αποτελεί ένα εργαλείο μείωσης γραφειοκρατίας και διοικητικού κόστους δημόσιας διοίκησης και ένα τεράστιο βήμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του ελληνικού Δημοσίου. Οι συναλλαγές των επιχειρήσεων με φορείς του Δημοσίου θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι φορείς με τη σειρά τους είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια, ενώ οι σχετικές επιχειρήσεις-προμηθευτές θα πρέπει να αποστέλλουν τα τιμολόγιά τους ηλεκτρονικά μέσω του myDATA.

Νομοθετικό πλαίσιο

Στο νόμο 4601/2019 (ΦΕΚ 44/Α/09-03-2019) όπως τροποποιήθηκε από τον 4972/2022 (ΦΕΚ 121/Α/22-09-2023) καθορίζεται η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεσπίζονται οι κανόνες έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στις δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023), οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL).

Να σημειωθεί ότι με τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ως “οικονομικός φορέας” νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια οντότητα ή ένωση τέτοιων προσώπων ή/και οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών επιχειρηματικών συμπράξεων, που προσφέρει στην αγορά την εκτέλεση εργασιών ή/και έργα, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.

Εξαιρέσεις

 • Δημόσιες συμβάσεις και λοιπές δαπάνες ήσσονος αξίας, δηλαδή αξίας ίσης ή κατώτερης του ποσού των €2.500 χωρίς Φ.Π.Α .
 • Συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3978/2011 (περί προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας) και έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητες.
 • Δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, όταν οι εν λόγω φορείς συμπράττουν μη ανταγωνιστικά και εκτός οποιασδήποτε διαδικασίας που απευθύνεται στην αγορά (να μην λειτουργεί ως οικονομικός φορέας).

Λειτουργία

Με τη συμβολή του πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, εκδίδονται και διαβιβάζονται στην πλατφόρμα ΚΕ.Δ. (Κέντρο Διαλειτουργικότητας) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης όπου ελέγχονται τα υποχρεωτικά για τιμολόγηση προς το Ελληνικό Δημόσιο, πεδία.

Στη συνέχεια η φορολογική σύνοψη διαβιβάζεται στην υπηρεσία myData της ΑΑΔΕ για τη λήψη αναγνωριστικού (UID) της σύνοψης, Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ) και Authentication Code.

Στη συνέχεια μεταβιβάζεται στο δίκτυο PEPPOL.

Οι τελικοί αποδέκτες, οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων του Δημόσιου Τομέα, θα λάβουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια με σκοπό τον έλεγχο και την αποπληρωμή τους.

Χρονοδιάγραμμα

Στην παραπάνω ΚΥΑ αναφέρονται ημερομηνίες που θα είναι υποχρεωτική η διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω παρόχου και έχουν ως εξής:

12 Σεπτεμβρίου 2023

 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Δήμο Αθηναίων
 • Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
 • Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • Εγνατία Οδό ΑΕ.

01 Ιανουαρίου 2024

Επεκτείνετε υποχρεωτικά σε συμβάσεις από φορείς της υπόλοιπης κεντρικής διοίκησης.

01 Ιουνίου 2024

Θα ενταχθούν υποχρεωτικά οι λοιπές αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς.

01 Ιανουαρίου 2025

Επεκτείνετε στην τιμολόγηση λοιπών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης.

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι από τους λίγους που σε κάθε έργο εμπλέκονται τόσοι πολλοί και διαφορετικοί προμηθευτές. Η εργολήπτρια εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση έργου με έναν Δημόσιο φορέα ξεκινά την πληρωμή των προμηθευτών της από την πρώτη μέρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να στείλει τα σχετικά τιμολόγια στον φορέα του έργου, ούτως ώστε να πληρωθεί η ίδια. Είναι επομένως προφανές ότι η γρήγορη πληρωμή των τιμολογίων είναι ίσως ο πιο κρίσιμος παράγοντας στον κλάδο των κατασκευών, πόσο μάλλον όταν το έργο αφορά έναν διαγωνισμό του Δημοσίου. Η υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συμβάσεις του Δημοσίου έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει τον κλάδο.

Εφαρμογή

Η έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα είναι το χρονικό σημείο εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις για τις συμβάσεις που υπάγονται στους νόμους ν. 4412/2016, ν. 4413/2016 και ν. 3978/2011. και N.4413/2016) και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε τιμολογίου.

Από την στιγμή που η επιχείρηση θα υποχρεωθεί σε ηλεκτρονική τιμολόγηση για συναλλαγές B2G, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να γίνονται και οι συναλλαγές B2B, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Με την επιβολή της υποχρεωτικής διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων προς τους φορείς του δημοσίου οι επιχειρήσεις-προμηθευτές θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον πιστοποιημένο φορέα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_138 της ΠΕΣΕΔΕ

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα