Συνεχίζονται οι αναθέσεις συμβάσεων «υπηρεσιών» από το ΤΕΕ

Η Πρόεδρος ΔΣ του ΣΜΕΔΕΚΕΜ, Πολιτικός Μηχανικός και Μελετήτρια ΔΕ, κ. Μαρία Γρηγοριάδου και ο Πολιτικός Μηχανικός και Μελετητής ΔΕ κ. Νικόλαος Χαλάτης γράφουν στο Εργοληπτικόν Βήμα για την μεταστροφή του ΤΕΕ από Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους στην ανάληψη εκτελεστικών αρμοδιοτήτων υφαρπάζοντας, όπως σημειώνουν, σημαντικό Μελετητικό αντικείμενο από τους πραγματικούς πιστοποιημένους δικαιούχους δηλαδή τους Μελετητές Μηχανικούς.

Με αφορμή την προ πολλού αναμενόμενη και πρόσφατα (Νοέμβριος 2023) δημοσιευθείσα απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (ΚΕΣΥΓΕ) και ιδρύθηκε η Διοικητική Αρχή Γεφυρών, ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με πρόσφατη δραστηριότητα του ΤΕΕ, που συνεχίζει να παίζει τον ρόλο της αναθέτουσας Αρχής, αλλάζοντας, αυτή τη φορά, το «εξυπηρετούμενο» Υπουργείο.[1]

Η παραπάνω Υπουργική απόφαση έθεσε, επιτέλους, σε τροχιά υλοποίησης το τεράστιο πρόβλημα του ελέγχου και της συντήρησης των τεχνικών έργων της χώρας, που, από την εποχή της κατασκευής τους, δεν έτυχαν καμίας μέριμνας, παρά το γεγονός ότι εξαρχής ήταν γνωστή η πεπερασμένη διάρκεια ζωής τους.

Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, στην επιστολή του αναφέρεται στο άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης, με βάση το οποίο η παραπάνω Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «μεριμνά για την υποστήριξη και υλοποίηση του έργου της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών», και για τον λόγο αυτό, έθεσε υπόψη της τους εξής ηλεκτρονικούς (διεθνείς) ανοικτούς Διαγωνισμούς (Μάρτιος-Νοέμβριος 2023), του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως αναθέτουσας Αρχής:

[1] Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ ως αναθέτουσα Αρχή, από το 2020 ως σήμερα, ανέθεσε και είναι σε διαδικασία ανάθεσης μεγάλου αριθμού συμβάσεων για λογαριασμό του ΥΠΕΝ (σύνταξη ΕΧΣ για την περιοχή «Μάτι» Αττικής, τεχνική υποστήριξη αξιολόγησης πληρότητας φακέλων τεκμηρίωσης ΣΒΑΚ, σχεδιασμός κ.λπ. Ψηφιακού Χάρτη & Εθνικού Μητρώου Υποδομών, μελέτες οριοθέτησης οικισμών, μελέτες καταγραφής οδικού δικτύου, μελέτες καθορισμού ΖΥΣ, μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ)

α.      Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Έξυπνες Γέφυρες», προϋπολογισμού €157.924.850,00 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ) (Αριθ. πρωτ. Διακήρυξης: 11165/11.4.2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012485190 2023-04-11),

β.      Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», προϋπολογισμού €180.345.786,00 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ) (Αριθ. πρωτ. Διακήρυξης: 16154/31.5.2023, ΑΔΑ: 6ΦΠΔ46Ψ842-ΠΑΧ), και

γ.       Παροχή Υπηρεσιών Διαχειριστικής, Επιχειρησιακής και Τεχνολογικής Υποστήριξης για τα Έργα Ψηφιοποίηση αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας – Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης – Έξυπνες Γέφυρες», προϋπολογισμού €9.329.760,00 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ) (Αριθ. πρωτ. Διακήρυξης: 34410/8.11.2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013729150 2023-11-08).

Στους διαγωνισμούς αυτούς παρατηρείται, για πρώτη φορά στην 100ετή ιστορία του ΤΕΕ, από Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους, αυτό να αναλαμβάνει εκτελεστικές αρμοδιότητες, αντί των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σε συνέχεια αντίστοιχων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε σε διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Από τα στοιχεία των φακέλων των διαγωνισμών προκύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα:

α.      Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε υποχρέωση εφαρμογής του ΚΕΣΥΓΕ στο αντικείμενο της επιθεώρησης και αποτύπωσης των λειτουργικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση έργων. Εννοείται ότι, θα έπρεπε η δημοσίευση του ΚΕΣΥΓΕ να είχε προηγηθεί της δημοσίευσης των διακηρύξεων των μελετών, ή τουλάχιστον να είχε ληφθεί υπόψη το περιεχόμενό του, δεδομένου ότι ο Κανονισμός ήταν υπό επεξεργασία επί τουλάχιστον 2 έτη.

β.      Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ισχύοντες Κανονισμούς ή Προδιαγραφές, ενώ, δεδομένης της έλλειψης Ελληνικών Προδιαγραφών, θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνει πρόβλεψη Κανονισμών άλλης χώρας (π.χ. Γερμανία, Αυστρία, ΗΠΑ, Καναδάς).

γ.       Η προβλεπόμενη προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενόργανης παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring ή RTSHM), δηλαδή η «ενοργάνωση», σχεδόν του συνόλου των έργων της χώρας, τεχνικά και επιστημονικά, θα έπρεπε να έπεται αναγκαίας μεγάλης προηγούμενης δραστηριότητας, σχετικά με την επιθεώρηση αυτών, η οποία πρακτικά σήμερα βρίσκεται στο μηδέν, για το σύνολο των έργων αυτών, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολο αν τα παραδοτέα των υπό ανάθεση δημοσίων συμβάσεων θα είναι πλήρως και επαρκώς αξιοποιήσιμα και αξιόπιστα, λαμβάνοντας υπόψη και το τεράστιο κόστος της επένδυσης.

δ.      Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα στελέχη που θα αναλάβουν την εκπόνηση του τεράστιου αντικειμένου Μελετών των υπό ανάθεση συμβάσεων, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, θα έπρεπε να προηγηθεί της «ενοργάνωσης» των γεφυρών, και το οποίο προδιαγράφεται ασχέτως του αποτελέσματος της προηγούμενης αναγκαίας επιθεώρησης και ελέγχου των έργων. Συγκεκριμένα:

  • –        στη σύμβαση «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», ως τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του αναδόχου, ζητούνται ειδικότητες Μηχανικών με εμπειρία σε διαχείριση συμβάσεων, εγκατάσταση ή συντήρηση συστημάτων ΙοΤ ή και έξυπνων πόλεων, και
  •         στη σύμβαση «Έξυπνες Γέφυρες», ζητούνται, μεταξύ άλλων, 3 Πολιτικοί Μηχανικοί ΑΕΙ, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών και κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας 8 (στατικές μελέτες).

Είναι προφανές το τεράστιο έλλειμμα του εξειδικευμένου δυναμικού που πρέπει να υπάρχει στην ομάδα του έργου για να φέρει εις πέρας, με άρτιο τεχνικά και επιστημονικά τρόπο, το αντικείμενο της επιθεώρησης των γεφυρών, τα απαραίτητα προσόντα του οποίου, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια περιγράφονται στο άρθρο 5 της παραπάνω σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Από τα αποτελέσματα των άνω διαγωνισμών, παρακολουθούμε το ΤΕΕ να επιδίδεται σε δραστηριότητα που συνιστά υφαρπαγή σημαντικού Μελετητικού αντικειμένου από τους πραγματικούς πιστοποιημένους δικαιούχους αυτού, δηλαδή τους Μελετητές Μηχανικούς, προς όφελος παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η νέα αυτή δραστηριότητα του ΤΕΕ δεν αφορά σε μελέτες σχεδιασμού, που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά σε πολύ σοβαρότερα θέματα που άπτονται της ασφάλειας των κατασκευών και φυσικά των πολιτών.

Δεν γνωρίζουμε αν όλα τα παραπάνω, στην πραγματική τους διάσταση, είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ή και σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Μήπως ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η τρωθείσα θεσμική τάξη και λογική στη σημερινή πραγματικότητα της χώρας;

 

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_138 της ΠΕΣΕΔΕ

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα