Συμπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά

Το αντικείμενο του έργου είναι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού των οδών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Ειδικότερα με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

 • Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού σε νέες βάσεις, όπου απαιτηθούν
 • Αποξήλωση κατεστραμμένων τσιμεντοϊστών (ή ‘’κοτσανιών’’)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού σε υπάρχουσες βάσεις, όπου απαιτηθούν
 • Συντήρηση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων ήτοι αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων αυτών
 • Αποξήλωση κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων σηράγγων και τοποθέτηση στη θέση αυτών νέων όμοιου τύπου με τα αποξηλωθέντα
 • Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων όπου απαιτηθούν
 • Αντικατάσταση κατεστραμμένων καλωδίων ή κατασκευή διακλάδωσης (μούφας) σε περίπτωση κοπής καλωδίου που δεν είναι δυνατή η αποξήλωση του
 • Αποξήλωση κατεστραμμένων ή διαβρωμένων πίλλαρς και αντικατάστασή τους με άλλα, όπου απαιτηθούν και μετά από σχετική μελέτη της Υπηρεσίας
 • Ανακαίνιση χρωματισμού σιδηροϊστών, βραχιόνων φωτιστικών και πίλλαρς
 • Εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας που θα κριθεί αναγκαία για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ηλεκτροφωτισμού της παρούσας εργολαβίας
 • Συντήρηση του αντλιοστασίου στην πρώτη υπόγεια διάβαση (Ε2) οχημάτων της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου με κατεύθυνση από Πειραιά προς Σχιστό ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την καλή λειτουργία της απορροής όμβριων υδάτων

Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι η 22/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ. , αρμόδιο υπάλληλο κ. Νικ. Βενιός τηλ. 2131601654, Ε-mail επικοινωνίας dtexnikon.pn@patt.gov.gr μέχρι και την 16-06-2023 ημέρα Παρασκευή, και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.032,25 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην Περιφέρεια Αττικής και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Τα Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, Αιγάλεω 5 & Κάστορος (4ος όροφος), Τ.Κ.18545, Πειραιάς, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ν. Βενιός τηλ. 2131601654, fax επικοινωνίας 2131601671 μέχρι και την 30-06-2016 ημέρα Πέμπτη.

Ακολουθούν τα αρχεία του διαγωνισμού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα