Στην εποχή των myDATA

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ, Χρήστος Βέντζιος εξηγεί στο Εργοληπτικόν Βήμα τις νέες υποχρεώσεις των φορολογούμενων στο πλαίσιο της χρήσης της εφαρμογής myData της ΑΑΔΕ.

Χρήστος Βέντζιος Φοροτεχνικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ

Καθώς  φαίνεται, έφτασε η ώρα  να φανούν και πρακτικά τα αποτελέσματα μιας εδώ και χρόνια εξελισσόμενης προσπάθειας  αποτύπωσης ηλεκτρονικά όλων των συναλλαγών των επιχειρήσεων. Αφού καταναλώθηκε άπειρος χρόνος από επιχειρήσεις λογισμικού, λογιστές, και φορολογούμενους, βγήκε η απόφαση Α.1020/2024 (ΦΕΚ 07/02/2024) με τις λεπτομέρειες για το κλείδωμα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από 01/01/2024. Αναμένεται να ακολουθήσει και το σχετικό κλείδωμα του Ε3, είτε από φέτος, είτε του χρόνου. Με μικρά περιθώρια απόκλισης σε πρώτη φάση σε σχέση με όσα έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata (ανοχή έως 30% επί πλέον στα έξοδα και έως 30% μείον στα έσοδα) όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά πολύ σύντομα χωρίς κανένα περιθώριο απόκλισης.

Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση αποσαφηνίζεται ότι η προσυμπλήρωση των πεδίων της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ(έντυπο Φ2) είναι πλέον δεσμευτική για τις επιχειρήσεις κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Οι υπόχρεες οντότητες, για την προσυμπλήρωση των κατηγοριών εσόδων με τους αντίστοιχους φόρους εκροών στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών της Δήλωσης ΦΠΑ, διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, λογιστικών εγγραφών εσόδων, χαρακτηρισμούς εσόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και δεδομένων εσόδων αυτοτιμολόγησης, στην περίπτωση που ο Εκδότης είτε παρέλειψε να διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα είτε τα διαβίβασε με απόκλιση.

Για την προσυμπλήρωση των κατηγοριών εξόδων με τους αντίστοιχους φόρους εισροών στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εισροών της Δήλωσης ΦΠΑ, διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA χαρακτηρισμούς εξόδων για τα παραστατικά που λαμβάνουν από τους Εκδότες ημεδαπής, τα έξοδα αυτοτιμολόγησης που εκδίδουν, τα έξοδα λιανικής ημεδαπής- αλλοδαπής, τα λοιπά έξοδα ημεδαπής (ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία κ.α.) και τα έξοδα τιμολόγησης αλλοδαπής (αποκτήσεις και λήψη υπηρεσιών από ΕΕ και Τρίτες Χώρες), καθώς και δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, στην περίπτωση που ο Εκδότης ημεδαπής είτε παρέλειψε να διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα είτε τα διαβίβασε με απόκλιση.

Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών κατηγορίας «ΦΠΑ 0%» σε έτερο όμοιο κωδικό εκροών (π.χ. εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης-απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης).

Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών σε όλες τις κατηγορίες εξόδων (πάγια , αγορές – δαπάνες κ.λ.π) με τους αντίστοιχους κωδικούς φόρων του πίνακα εισροών της Δήλωσης ΦΠΑ.

Επιτρέπεται η υποβολή εσόδων με την Δήλωση ΦΠΑ που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και έχουν προσυμπληρώσει τις κατηγορίες εσόδων με τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα εκροών.

Η υποβολή εσόδων που υπολείπονται όσων έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ανά φορολογική περίοδο ΦΠΑ, στο σύνολο των σχετικών κωδικών του πίνακα εκροών, επιτρέπεται έως του ποσοστού ορίου ανεκτής απόκλισης 30%.

Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό η υποβολή εξόδων που υπολείπονται αυτών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα έξοδα της περίπτωσης αυτής που υπολείπονται των εξόδων προσυμπλήρωσης δύναται να περιλαμβάνουν όσα χαρακτηρίζονται με 2.5-Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, όσα απορρίπτονται από τον Λήπτη τους, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση εξόδων κατά την οποία ο Λήπτης επιλέγει να μην τα εκπέσει από τη Δήλωση ΦΠΑ.

Η υποβολή εξόδων, που υπερβαίνουν αυτών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, επιτρέπεται έως του ποσοστού  ανεκτού ορίου απόκλισης 30%.

Περαιτέρω, με σκοπό την αντιμετώπιση αντικειμενικών δυσχερειών συσχέτισης δεδομένων που μειώνουν τα έσοδα ή αυξάνουν τα έξοδα αντίστοιχα, προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης των δεδομένων, για τα οποία υπάρχει η αδυναμία αυτή, ώστε οι δηλώσεις ΦΠΑ να συμφωνούν με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

Ειδικότερα, κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, από 01.01.2024 και εφεξής, προβλέπονται τα εξής:

  1. Στην περίπτωση ετεροχρονισμού εξόδων δύναται να γίνεται επίκληση των αντίστοιχων αξιών ή μέρους αυτών συμπεριλαμβάνοντάς τες με την προϋπόθεση της μη προγενέστερης χρησιμοποίησής τους:
  • α) Σε αρχική Δήλωση ΦΠΑ των επόμενων φορολογικών περιόδων και εντός της χρήσης που αφορούν,
  • β) σε τροποποιητική Δήλωση ΦΠΑ αποκλειστικά της φορολογικής περιόδου που αφορούν.
  1. Στην περίπτωση δεδομένων πιστωτικών συναλλαγών δεν ακολουθείται ο κανόνας εξόδων της παρούσας και επιτρέπεται ο ετεροχρονισμός αυτών εντός της χρήσης που αφορούν.
  2. Στην περίπτωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τον εναλλακτικό τρόπο, και συγκεκριμένα με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» για τα έσοδα και με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) για τα έξοδα, η διαβίβαση αφορά αποκλειστικά δεδομένα για τα οποία τεκμηριώνεται η αντικειμενική δυσκολία διαβίβασής τους. Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά ανά φορολογική περίοδο ΦΠΑ με υποχρέωση διακριτής τεκμηρίωσης των δεδομένων εσόδων και εξόδων που αφορούν.
  3. Επιτρέπεται η χρήση της ειδικής φόρμας καταχώρησης χωρίς τον περιορισμό των ορίων χρήσης της στην περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας διαβίβασης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπόχρεων οντοτήτων για τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης και μόνο στην περίπτωση διαβίβασης Τύπων Παραστατικών 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής στην περίπτωση εσόδων και 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) στην περίπτωση εξόδων.
  4. Η διαβίβαση χαρακτηρισμού εσόδων στην περίπτωση χρήσης Τύπου Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρούσας, διενεργείται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων και η διαβίβαση χαρακτηρισμού εξόδων στην περίπτωση χρήσης Τύπου Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) διενεργείται με 2.4 Γενικά Έξοδα με Δικαίωμα Έκπτωσης και 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων για την αντίστοιχη κατηγορία και κωδικό εκροών και εισροών ΦΠΑ.
  5. Επιτρέπεται οι υπόχρεες οντότητες να μην κάνουν χρήση του ορίου ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων εξόδων του άρθρου 1 και να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα για σκοπούς υποβολής Δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο και τη χρήση των Τύπων Παραστατικών 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής στην περίπτωση εσόδων και 14.30 -Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) στην περίπτωση εξόδων. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση του ορίου ανεκτών αποκλίσεων, καθώς και του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης με Τύπους Παραστατικών 11.4 και 14.30 καταγράφονται από την ΑΑΔΕ διακριτά οι περιπτώσεις εσόδων και εξόδων με αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης από τις υπόχρεες οντότητες με σκοπό την άμεση επίλυση αυτών. Τα δεδομένα εσόδων και εξόδων που διαβιβάστηκαν λόγω αντικειμενικής δυσκολίας με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, στην περίπτωση επίλυσής της σε επόμενη χρονική περίοδο δεν διαβιβάζονται ξανά.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_138 της ΠΕΣΕΔΕ

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα