ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την προκήρυξη για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) στη ΔΕΗ Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(άρθρο 4 του Ν. 4643/2019)

ΣΟΧ 4- 21 ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Entypo aitisis  DEI LIGN.

H Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου,  συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα  του  Ν. Αττικής,  και  συγκεκριμένα  για  τους  

  • ΑΣΠ  Μήλου,  
  • ΤΣΠ  Σερίφου,  
  • ΤΣΠ  Κύθνου,  
  • ΤΣΠ Αμοργού,
  • ΤΣΠ Δονούσας και
  • ΑΣΠ Θήρας του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα  απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

201

 

ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ

Μήλος (δ. Μήλου)

ν. Κυκλάδων

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

8

Μήνες

 

2

 

202

 

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ

Σέριφος (δ. Σερίφου) ν. Κυκλάδων

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

 

8

Μήνες

 

2

 

203

 

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ

Σέριφος (δ. Σερίφου) ν. Κυκλάδων

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

 

8

Μήνες

 

1

 

204

 

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ

Κύθνος (δ. Κύθνου) ν. Κυκλάδων

 

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

 

8

Μήνες

 

2

 

205

 

ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ

 

Κύθνος (δ. Κύθνου)

ν. Κυκλάδων

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

 

8

Μήνες

 

1

 

206

 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αμοργός (δ. Αμοργού) ν. Κυκλάδων

 

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

 

8

Μήνες

 

2

 

207

 

ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αμοργός (δ. Αμοργού) ν. Κυκλάδων

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

 

8

Μήνες

 

2

 

 

208

 

 

ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

 

Δονούσα (δ. Νάξου & Μικρών

Κυκλάδων) ν. Κυκλάδων

 

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

 

 

8

Μήνες

 

 

1

 

209

 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Θήρα (δ. Θήρας)

ν. Κυκλάδων

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

8

Μήνες

 

3

 

210

 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Θήρα (δ. Θήρας)

ν. Κυκλάδων

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

 

8

Μήνες

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

211

 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Θήρα (δ. Θήρας)

ν. Κυκλάδων

ΤΕ

Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος

 

8

Μήνες

 

1

 

212

 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Θήρα (δ. Θήρας)

ν. Κυκλάδων

ΤΕ

Μηχανικός Ειδικότητας

Ηλεκτρολόγος

 

8

Μήνες

 

1

 

213

 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Θήρα (δ. Θήρας)

ν. Κυκλάδων

 

ΠΕ

Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού)

 

8

Μήνες

 

1

 

214

 

ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ

Θήρα (δ. Θήρας)

ν. Κυκλάδων

ΤΕ

Υπαλλήλων Γραφείου (Λογιστικού)

8

Μήνες

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Κωδικός θέσης

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του  Π.Δ.  108/2013, όπως ισχύει. *

 

2) Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος Τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ή  Σχολών  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  του  Ν.  3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του  Π.Δ.  108/2013, όπως ισχύει. *

203, 205, 207, 210

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

2) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του  Π.Δ.  108/2013, όπως ισχύει. *

 

2) Ο Ομώνυμος ή Αντίστοιχος Απολυτήριος  Τίτλος  Αναγνωρισμένης  Κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος Τίτλος Σχολής  της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας ΣΤ’ Σταθμών – Υποσταθμών ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ.108/2013, όπως ισχύει.*

 

2) Ο Ομώνυμος ή Αντίστοιχος Τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Κωδικός θέσης

 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Δ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)               Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας ΣΤ’ Σταθμών – Υποσταθμών ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτης Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ.108/2013, όπως ισχύει.*

2)              Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)               Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας ΣΤ’ Σταθμών – Υποσταθμών ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ.108/2013, όπως ισχύει.*

2)           Ο Ομώνυμος ή Αντίστοιχος Απολυτήριος Τίτλος αναγνωρισμένης Κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος Τίτλος Σχολής της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες ή Βεβαιώσεις Αναγγελίας πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

* ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.108/2013, εφόσον στη νέα άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η     εν     λόγω     βεβαίωση       απαιτείται,      προκειμένου        να     προσμετρηθεί        το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι  που  θα  επιλεγούν  και  διαθέτουν  τα  Κύρια  Προσόντα  είτε τα προσόντα Α΄ ή Β΄ Επικουρίας, θα απασχοληθούν σε εργασίες Λειτουργίας των Μονάδων ΑΣΠ & ΤΣΠ  και  θα  βρίσκονται  πάντα  υπό  την  επίβλεψη ατόμου  που  έχει το προς τούτο δικαίωμα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και είναι κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας ΣΤ’ Σταθμών – Υποσταθμών ή Βεβαίωσης Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου  Α’  ειδικότητας  του  Π.Δ.  108/2013, όπως ισχύει θα απασχοληθούν σε εργασίες συντήρησης των  Μονάδων  και  θα βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη ατόμου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Κωδικός θέσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201, 202, 204, 206,208

& 209

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1)               Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012,όπως ισχύει* ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου.

2)            Ο Ομώνυμος ή Αντίστοιχος Τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83) ή του Ν. 3475/2006 ή άλλος Ισότιμος Τίτλος Σχολικών Μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

1)               Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012,όπως ισχύει* ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου.

2)              Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή Ισότιμος Τίτλος Σχολής της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

1)               Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012,όπως ισχύει* ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου.

2)           Ο Ομώνυμος ή Αντίστοιχος Απολυτήριος Τίτλος αναγνωρισμένης Κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή Ισότιμος και Αντίστοιχος Τίτλος Σχολής της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1) Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, ή Βεβαίωση Εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου  ή  Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του  Π.Δ.115/2012, όπως ισχύει.*

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Κωδικός θέσης

 

2) Ο Ομώνυμος ή Αντίστοιχος Τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83) ή του Ν. 3475/2006 ή άλλος     Ισότιμος     Τίτλος      Σχολικών      Μονάδων      της      ημεδαπής      ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)      Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, ή Βεβαίωση Εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου  ή  Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.Δ.115/2012, όπως ισχύει.*

2)              Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή Ισότιμος Τίτλος Σχολής της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)      Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου  ή  Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.Δ.115/2012, όπως ισχύει.*

2)           Ο Ομώνυμος ή Αντίστοιχος Απολυτήριος Τίτλος αναγνωρισμένης Κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή Ισότιμος και Αντίστοιχος Τίτλος Σχολής της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες ή οι Βεβαιώσεις Εγγραφής ή Αναγγελίας πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν Άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ115/2012, εφόσον στην νέα αυτή Άδεια ή Βεβαίωση Αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται,  προκειμένου  να  προσμετρηθεί  το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι  εφόσον  επιλεγούν  και  είναι  κάτοχοι  Βεβαίωση  Εγγραφής στο Βιβλίο Πτυχιούχων Μέσων  Τεχνικών  Σχολών  ή  κάτοχοι  Βεβαίωσης  Αναγγελίας του Π.Δ. 115/2012, ή άλλης Επαγγελματικής Άδειας του Π.Δ. 115/2012 όπως ισχύει και όχι Επαγγελματικής Άδειας  3ης ειδικότητας,  θα  απασχοληθούν  σε  εργασίες συντήρησης των Μονάδων αλλά και  του  βοηθητικού  μηχανολογικού  εξοπλισμού αυτών, στους ΑΣΠ και ΤΣΠ και θα βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη ατόμου που

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Κωδικός θέσης

 

έχει το προς τούτο δικαίωμα.

 

 

 

 

211

ΤΕ

Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος

1)     Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το Ομώνυμο Πτυχίο ή  Δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το Ομώνυμο ή Αντίστοιχο κατά ειδικότητα Πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και

2)  Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου.

3)   Βεβαίωση Αναγγελίας για το Δικαίωμα Άσκησης Δραστηριοτήτων του Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης  και 3ης  Ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012.

 

 

 

 

212

ΤΕ

Μηχανικός Ειδικότητας

Ηλεκτρολόγος

1)    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το Ομώνυμο Πτυχίο ή Δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΙ ή  Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή Ισότιμος Τίτλος Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το Ομώνυμο ή Αντίστοιχο κατά Ειδικότητα Πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή Ισότιμος Τίτλος της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας

2)      Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού Β΄ ή Α΄ Τάξης.

3)  Βεβαίωση Αναγγελίας για  το  Δικαίωμα  Άσκησης  Δραστηριοτήτων  του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου της 3ης  Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013.

 

213

ΠΕ

Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού)

1) Πτυχίο ή Δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων   Παραγωγής)   ή   Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Κωδικός θέσης

 

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i)   επεξεργασίας   κειμένων,   (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Κωδικός θέσης

 

 

 

 

 

 

 

 

214

ΤΕ

Υπάλληλος Γραφείου (Λογιστικού)

 

1)        Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων  ή  Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και  Πρόνοιας  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2)       Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.

3)       Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα