Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για κτιριακές εργασίες στη Κοζάνη

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή στέγης και λοιπές διαμορφώσεις κτιρίου εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή στέγης και λοιπές διαμορφώσεις κτιρίου εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ», με προϋπολογισμό 93.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 75.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Ταχυδρομική Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.: 24610 52682 – 704 email: d.ty@pdm.gov.gr ,  www.pdm.gov.gr .
 3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ηλίας Γιαννόπουλος, Τασιούλα Κωνσταντία, τηλ. 24610 52687 – 2461350348 email: d.ty@pdm.gov.gr  ,  k.tasioula@pdm.gov.gr
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 205548, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  www.pdm.gov.gr .
 4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο του έργου είναι η αποξήλωση υφιστάμενης στέγης του κτιρίου των γραφείων του εργοταξίου, η ανακατασκευή και την επικεράμωση νέας, η υγρομόνωση, η εκ νέου επίχριση της οροφής με τσιμεντοκονία χώρων εντός του κτιρίου , ο υδροχρωματισμός της και η τοποθέτηση νέων φωτιστικών.
 5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 75.000,00 € χωρίς ΦΠΑ – Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές, δεν προβλέπεται προκαταβολή.
 6. ΚΩΔΙΚΟΙ: [45300000-0] – Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων
 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
 8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες .
 9. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ του Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016.
 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.500,00€ και ισχύ τουλάχιστον ένδεκα (11) μηνών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 11. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παραγρ. 2α Ν.4412/2016.
 12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 26η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00.
 13. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με αρ. 205548.
  Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 1η Απριλίου  2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Όπως στο άρθρο 4.3. της Διακήρυξης.
 16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Συνημμένα:

 • Η Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή στέγης και λοιπές διαμορφώσεις κτιρίου εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ» (pdf)
 • Η Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή στέγης και λοιπές διαμορφώσεις κτιρίου εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ» (pdf)
Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα