Πώς υπολογίζεται η εμπειρία του δημοσίου υπαλλήλου από επίβλεψη μελετών

Στον τρόπο υπολογισμού της εμπειρίας των δημοσίων υπαλλήλων από την υπηρεσία τους, και δη στην προσμέτρηση αυτής της εμπειρίας, από εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αναφέρεται ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας εντοπίζοντας και τα ζητήματα που εγείρονται.

Με το προεδρικό διάταγμα 71/2019 (112 Α), ορίζεται ότι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, και οι οποίοι στην Υπηρεσία τους απασχολούνται σε τεχνική υπηρεσία, αναλαμβάνοντας την ανάθεση, εκπόνηση ή επίβλεψη συμβάσεων μελετών, τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων, μπορούν να στελεχώσουν μελετητική επιχείρηση μετά την παρέλευση τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή οποιονδήποτε άλλο λόγο αποχώρησής τους από την Υπηρεσία (παραίτηση, απόλυση για πειθαρχικό παράπτωμα κ.λπ.), πλην της κατάργησης της οργανικής τους θέσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κατάταξη σε βαθμίδες στις κατηγορίες μελετών που μπορούν να αποκτήσουν με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα που απορρέουν από τους τίτλους σπουδών τους, απαιτείται ο υπολογισμός της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει από την υπηρεσία τους, τίθεται το ζήτημα του τρόπου προσμέτρησης αυτής της εμπειρίας, από εκπόνηση και επίβλεψη μελετών.

Σε ό,τι αφορά την επίβλεψη μελετών, που αποτελεί και το κατ’ εξοχήν αντικείμενο των δημοσίων υπαλλήλων όσο υπηρετούν στις Υπηρεσίες τους, εκ πρώτης όψεως, το αντικείμενο της επίβλεψης δημόσιας σύμβασης μπορεί να εκληφθεί ως «παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», και η εμπειρία να προσμετρηθεί ως ποσοστό 80% (όπως είθισται κατά τον υπολογισμό της εμπειρίας από παροχή υπηρεσιών για τους ιδιώτες μελετητές) της συμβατικής αμοιβής της μελέτης.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C-1.jpg

Ωστόσο, μετά από αναλυτική εξέταση του ζητήματος προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α.      Με τον ν. 3316/2005 εισήχθη για πρώτη φορά στη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων μελετών η δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες, πιστοποιημένους μελετητές (εγγεγραμμένους στα Μητρώα μελετητών και εταιρειών μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών), του αντικειμένου του ελέγχου και της επίβλεψης συμβάσεων μελετών, της διοίκησης, της επίβλεψης ή του ελέγχου έργων, δηλαδή αντικειμένου που ως τότε ανήκε στην αποκλειστική αρμοδιότητα των υπηρεσιών των αναθετουσών Αρχών. Φυσικά, η ανάληψη από ιδιώτες μελετητές ή γραφεία μελετών των αντικειμένων αυτών, προϋποθέτουν ότι αυτοί θα έχουν όλα τα δικαιώματα αλλά και όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων.

Β.      Ο ν. 4412/2016 επεξέτεινε την παραπάνω δυνατότητα, ή μάλλον, έθεσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν, προβλέποντας την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των ιδιωτών ως φορέων επίβλεψης μελετών και έργων. Πράγματι, εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για επιβλέψεις συμβάσεων μελετών και έργων, με οικονομικό αντικείμενο άνω και κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016.

          Πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2005 μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016, αλλά και μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης (ΙΦΕ), η δυνατότητα αυτή της νομοθεσίας δεν έτυχε εφαρμογής.

Οι παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της δυνατότητας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης μελετών από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης, μεταξύ άλλων λεπτομερειών (για τις οποίες ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του επανειλημμένα, αλλά δεν είναι του παρόντος), προβλέπουν και τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής του ΙΦΕ, ως ποσοστό της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπό επίβλεψη μελέτης.

Μάλιστα, πρέπει να επισημανθεί ότι στην παραπάνω αμοιβή του ΙΦΕ περιλαμβάνονται πλήρως τα κόστη και οι δαπάνες του που θα προκύψουν και θα απαιτηθούν κατά την άσκηση της επίβλεψης για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, και για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για δημοσίους υπαλλήλους μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία τους, η πρόταση του ΣΜΕΔΕΚΕΜ, η οποία κατατέθηκε και στην αρμόδια επιτροπή ΜΕΜ, έχει ως ακολούθως:

  • Ο υπολογισμός της εμπειρίας από επιβλέψεις πρώην υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, θα γίνεται επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης,
  • Αν πρόκειται για επιτροπή επίβλεψης, το ποσό θα διαιρείται δια του αριθμού των μελών της επιτροπής επίβλεψης, εκτός αν βεβαιώνεται διαφορετικά εγγράφως (π.χ. κάθε μέλος της επιτροπής επιβλέπει διαφορετική κατηγορία μελέτης),
  • Το ποσοστό επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης, που θα υπολογίζεται ως εμπειρία για τον επιβλέποντα, θα είναι ίσο με την εκάστοτε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αμοιβή για τον ΙΦΕ (βλ. παρ. 6 του άρθρου 17 της υπουργικής απόφασης με αριθ. 299801/25.10.2021, ΦΕΚ 5072 Β), ήτοι:
  • Για προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ως €1.000.000: ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης
  • Για προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης από €1.000.001 ως €2.000.000: ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης
  • Για προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης από €2.000.001 ως €3.000.000: ποσοστό 1% επί της αξίας της σύμβασης, και
  • Για προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης από €3.000.001 και άνω: 0,5% επί της αξίας της σύμβασης.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 της ΠΕΣΕΔΕ

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα