Πλήρη αναγνώριση των Intergrated Master.:Δημήτρης Πετρόπουλος, Πρόεδρος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_113 της ΠΕΣΕΔΕ

Κοι Υπουργοί

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τα πολλαπλά θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων, που πρόσφατα εκδόθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ Α’ 114), όπου αναγνωρίζεται σε Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών «ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, …, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».

Α.       Ο κλάδος μας έχει πληγεί συντριπτικά μισθολογικά κατά τη διάρκεια της μνημονιακής οκταετίας, με αποτέλεσμα οι αποδοχές του να έχουν περιορισθεί κατά 40 έως και 60%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο νεοδιοριζόμενος Δημόσιος Υπάλληλος Μηχανικός (πολλές φορές στην ηλικία των 40+) αμείβεται με περίπου 650 – 700 € επί 12 μήνες καθαρών αποδοχών, ένας συνάδελφος μας 15 – 20 ετών προϋπηρεσίας με 1000 – 1100 € κοκ. Τη στιγμή που το σύνολο των ειδικών μισθολογίων θα τύχει αναδρομικής επιστροφής μεγάλου μέρους των περικοπών αποδοχών τους, αποτελεί πρόκληση προς εργαζόμενους επιστήμονες όπως οι μηχανικοί, η συνέχιση αυτής της αδικίας. Διεκδικούμε βάσιμα και δίκαια (παρά την αντίθετη πρόβλεψη του Ν.4485/17) και τη μισθολογική αναβάθμιση με δύο εναλλακτικούς τρόπους: (α) τη χορήγηση των  (2) μισθολογικών κλιμακίων  που αποδίδονται  σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.3 του Ν.4354/15) ή (β) με αναπροσαρμογή του συντελεστή της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4354/16 για τους ΠΕ 5 ετών σπουδών σε 1,5 από 1,4.

Η αναβάθμιση αυτή στους κατόχους Intergrated Master οφείλει να είναι καθολική, ανεξάρτητα και πρόσθετα και από τυχόν άλλα μεταπτυχιακά που κατέχουν. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει νομοθετική λύση στο ζήτημα αυτό, ώστε να μην αναγκαστούμε να καταθέσουμε αγωγές για ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημα. Η ελάχιστηαυτή μισθολογική κατοχύρωση των αυξημένων σπουδών μας, των αυξημένων ποινικών ευθυνών, της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΤΕΕ και της αποκλειστικής χρήσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από την Υπηρεσία μας (που προσφέρεται για παράδειγμα και σε άλλες κατηγορίες ή μέσω ειδικών μισθολογίων ή μέσω προώθησης στα ΜΚ, όπως οι απόφοιτου της ΕΣΔΔ) οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους όσους αναφέρονται σε ένα κράτος δικαίου. Μαζί με την μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο προσέλκησης έμπειρων διπλωματούχων μηχανικών στη Δημόσια Διοίκηση.

Β. Όπως γνωρίζετε, εκδόθηκε η με αριθ. 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως προς το αντικείμενο του θέματος ως εξής:

«α) Για τους δημοσίους υπαλλήλους-υποψήφιους κατάληψης θέσεων Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών σε οργανικές μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του άρθρου 46 παρ.1 του ν. 4485/2017, όσον αφορά την κρίση για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας,  δηλαδή τον συνυπολογισμό των τυχόν επερχόμενων βαθμολογικών μεταβολών των υπαλλήλων από την κατοχή του υπόψη τίτλου σπουδών κατά τα άρθρα 80 και 82 του Υ.Κ., καθώς και τη μοριοδότησή τους, θεωρούνται ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου σπουδών, από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία κάθε φορά προκήρυξη.

Περαιτέρω, για τη λήψη υπόψη από τα οικεία Συμβούλια Επιλογής της μείωσης του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των υπαλλήλων-υποψηφίων, στο βαθμό που συνάπτεται με την κατοχή εκ μέρους τους τίτλου σπουδών επιπέδου integrated master, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων.

β) Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών εξετάζεται με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας,  στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου».

Η δημοσίευση για την πλειονότητα των Πολυτεχνικών σχολών έγινε στο ΦΕΚ 3987 Β΄ της 14ης Σεπτεμβρίου 2018. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις κρίσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης έληγε σε προγενέστερες ημερομηνίες. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την γνωμοδότηση, ότι πλήθος συναδέλφων μας δε θα μοριοδοτηθούν για τις εν εξελίξει κρίσεις Διευθυντών, θα μοριοδοτηθούν όμως για τις επόμενες Προϊσταμένων Τμημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 46 του Νόμου 4485/2017, βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρει:

2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

Κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με το Νομοθέτη τα integrated master ανάγονται στην ημερομηνία απονομής του Διπλώματος μας, συνεπώς δεν είναι μεταπτυχιακοί τίτλοι που εκ των υστέρων αποκτήθηκαν και συνεπώς πρέπει να ληφθούν υπόψη μοριοδοτικά και στις εν εξελίξει κρίσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών ΦΕΚ.

          Γ.  Όπως ακριβώς επισημάναμε και στο σημείο Α, τα μοριοδοτικά και βαθμολογικά προνόμια του intergrated master θα πρέπει να είναι πρόσθετα από τυχόν ήδη κατεχόμενους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Δηλαδή τόσο η διετής προώθηση στους Βαθμούς του Ν.4354/15, όσο και η μοριοδότηση κατά τις κρίσεις θα πρέπει να απονέμονται πρόσθετα στους κατόχους των intergrated master. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4369/2016, που τροποποιεί τα άρθρα 80,82 και 83 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007), δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου, αλλά αρκεί η κατάθεση του σχετικού τίτλου στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, για τα οφέλη της βαθμολογικής κατάταξης και προαγωγής (ή πλεονάζοντος χρόνου).

Δ.       Για τις Πολυτεχνικές Σχολές που δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Εκκρεμούν ακόμη αυτές για τους Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΠΘ και για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς του ΔΠΘ.

Ε.       Τέλος όσον αφορά τους συναδέλφους μας με Διπλώματα Εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ισοτιμία και αντιστοίχηση από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ με αντίστοιχες Ελληνικές Πολυτεχνικές Σχολές, θεωρούμε ότι αυτοδίκαια η ρύθμιση αυτή οφείλει να επεκταθεί και σε αυτούς, πρόβλεψη η οποί πρέπει να συμπεριληφθεί σε αναγκαία Οδηγία προς τις Υπηρεσίες Διοικητικού όλων των Φορέων.

          Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων αυτών.

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες

  1.  Υπ. Οικονομικών κ. Τσακαλώτο.
  2. Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Ξενογιαννακοπούλου.
  3. Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου
  4. Υπ. Εσωτερικών κ. Χαρίτση.
  5. Υπ. Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη.
  6. Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής κα Παπαδοπούλου Ελένη.
  2. Γεν. Γραμματέα Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Θεοδωράκη Γρ.
  3. Γεν. Γραμματέα Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γ.Γ. Υπουργείου κ. Γεωργαντά Ηλία.
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα