ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζουμε μια σειρά έργων και παρεμβάσεων από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Ο κ. Κασαπίδης απαντώντας σε ερωτήσεις του Εργοληπτικού Βήματος τονίζει ότι στην προσεχή προγραμματισμένη περίοδο η φιλοδοξία του ιδίου και των συνεργατών του είναι να μετατρέψει την Δυτική Μακεδονία σε ένα απέραντο εργοτάξιο

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΠΑ

Ποια η φιλοσοφία και ο στόχος, του Περιφερειακού Προγράμματος  Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025, που καταθέσατε για έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων;

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα  Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας2021-2025, αποτελεί τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και μπαίνει σε εφαρμογή με νέο σύστημα διαχείρισης από το 2021.

Το ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας ύψους 105 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τους Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα λειτουργεί  κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση αποκλειστικά εθνικών πόρων.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελεί τη μετεξέλιξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με διαφορετική όμως φιλοσοφία σχεδιασμού και υλοποίησης. Θα ακολουθείται σχεδιασμός με προγραμματισμό δράσεων και έργων που θα εντάσσονται σε αντίστοιχους άξονες.

Η προσπάθεια της Περιφέρειας επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση και τη συνέργεια του ΠΑΑ με το νέο ΠΕΠ  2021-2027, με το τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας, με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα τομεακά προγράμματα των επιμέρους Υπουργείων.

Οι αναπτυξιακοί άξονες του προγράμματος είναι:

ΈΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (έρευνα και ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία και επιχειρηματικότητα)

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (υγεία, απασχόληση, παιδεία/ αθλητισμός, κοινωνική συνοχή)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (δίκτυα, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα)

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, βιομηχανία)

Στόχος του προγράμματος και των προτάσεών μας, είναι  ο σχεδιασμός έργων και παρεμβάσεων με συνεκτικό χαρακτήρα που  να οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται κάθε φορά,  σε αντίθεση με τον μέχρι σήμερα  μονοετή σχεδιασμό του εθνικού ΠΔΕ που δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο.

Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός του νέου ΕΠΑ παρακολουθεί και το σχεδιασμό άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία ώστε να λειτουργούν όλα μαζί συμπληρωματικά μεγιστοποιώντας τα οφέλη για περισσότερα έργα στον ίδιο χρόνο, χωρίς χρονοτριβές και αλληλοεπικαλύψεις έργων και δράσεων.

Ποια είναι η μέριμνά σας για τον κλάδο των κατασκευών και ειδικότερα, θα υπάρξουν έργα για τις μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες;

Στόχος μας είναι η ενίσχυση του κλάδου των κατασκευών, γιατί πιστεύουμε πως είναι ένας κλάδος που εισφέρει πολλά στην εθνική οικονομία, στην ανάσχεση της ανεργίας και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη είναι η μέριμνά μας για τις μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες, μιας και τέτοιου μεγέθους κατασκευαστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Περιφέρειά μας. Όπως θα διαπιστώσετε, από τα έργα που απεικονίζονται στο πίνακα που σας έχουμε αποστείλει, πληθώρα έργων μπορούν να υλοποιηθούν από τις μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες.

Στην προσεχή Προγραμματική Περίοδο θέλουμε να μετατρέψουμε τη Δυτική Μακεδονία σε ένα απέραντο εργοτάξιο προς όφελος των συμπολιτών μας αλλά και των τεχνικών και μελετητικών εταιρειών που θα βιώσουν ως πρόκληση, για την περαιτέρω ανάπτυξη τους, το πλήθος των έργων που θα προκύψουν για την επόμενη οκταετία.

 Υπάρχουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η Περιφέρεια για χρηματοδότηση έργων;

Η Περιφέρεια μας θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να υλοποιήσει έργα και παρεμβάσεις που θα αναδείξουν τον τόπο μας , θα τον κάνουν ελκυστικό σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και θα διαμορφώσουν ένα νέο παραγωγικό περιβάλλον για την Δυτική Μακεδονία.

Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία εκτός του ΠΑΑ αποτελούν το νέο ΠΕΠ  2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα τομεακά προγράμματα των επιμέρους Υπουργείων, το ΕΑΠ για τις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και πρόσθετοι πόροι για τη Δίκαιη Μετάβαση της Περιφέρειάς μας στην μετά λιγνίτη εποχή.

Επίσης ευρωπαϊκά προγράμματα που για πρώτη φορά απευθύνεται και συμμετέχει η Περιφέρειά μας είναι στον πυρήνα των προτεραιοτήτων μας. Τέτοια είναι το ΙPCEIμε κατατεθειμένη πρόταση για τις υποδομές πράσινου υδρογόνου (εμβληματικό για την Ε.Ε.) αλλά και τα CEFγια την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών σύνδεσης της ΠΔΜ με τις όμορες Περιφέρειες τόσο της πατρίδας μας όσο και των γειτονικών μας κρατών.

 Η Περιφέρεια θα δημοπρατήσει έργα μέσω ΣΔΙΤ

Ο επιχειρηματικός τύπος της Σύμπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ∆ΙΤ), στη υλοποίηση και διαχείριση των δημοσίων έργων, είναι πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε χώρες της Ε.Ε, αλλά και στην Ελλάδα.

 Η λύση Σ∆ΙΤ σε κάποιο έργο, υποστηρίζεται από τις ανάγκες εφαρμογής ειδικής τεχνογνωσίας, νέων τεχνολογιών και ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση που υπάρξει επιχειρηματικό ενδιαφέρον για κάποιο τέτοιο έργο στην Περιφέρειά μας, εμείς θα είμαστε θετικοί στο να προετοιμαστεί πρόταση για την ένταξη στον κατάλογο έργων Σ∆ΙΤ και να ακολουθηθεί η διαδικασία υπαγωγής στον κατάλληλο τύπο Σύμπραξης, στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, που ορίζει τους κανόνες προκειμένου το έργο να χαρακτηριστεί επιλέξιμο και να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ήδη ανοίξαμε τη συζήτηση για νέα έργα μέσω ΣΔΙΤ που αφορούν είτε στη δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων υποδοχής επενδυτών είτε στη διαχείριση υλικών και απορριμμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα