ΠΕΣΕΔΕ: Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕΔΜΗΕΔΕ , ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα την διατήρηση και ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σ.Α.Τ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Σ.Τ.Ε.Α.Τ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον Πρωθυπουργό

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων αλλά και δημοσιεύματα – καταγγελίες που κυκλοφορούν κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο (ανώνυμα) πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει πρόθεση κατάργησης της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ) και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ή συγχώνευσής τους, με αλλαγή του χαρακτήρα τους. Οι επαγγελματικές οργανώσεις μας, που εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των κατασκευαστών δημοσίων έργων της Χώρας σε όλες τις τάξεις εργοληπτικών πτυχίων και έχουν μακρά γνώση και εμπειρία των παθογενειών που επί δεκαετίες ταλανίζουν τον κλάδο παραγωγής δημοσίων έργων και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων, διατυπώνουμε με την παρούσα την έντονη ανησυχία μας για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο θα αποτελέσει οπισθοδρόμηση, σε εποχές όπου κυριαρχούσαν φαινόμενα αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας.

Εφόσον η Χώρα μας θέλει να είναι και να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου πρέπει κατ΄ ελάχιστον οι «συμβάσεις» του Δημοσίου να διέπονται από κανόνες διαφάνειας, ισονομίας και υγιούς ανταγωνισμού όπως ακριβώς ορίζουν και οι βασικές Αρχές των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Κατά την άποψη μας, αυτό ήδη επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό με τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Α. ΑΕΠΠ

Η ΑΕΠΠ είναι ανεξάρτητο όργανο με υψηλά εχέγγυα θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Τα μέλη της δεσμεύονται μόνο από το Νόμο και τη συνείδησή τους και δεν δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Μέσα σε τρία χρόνια, η Αρχή έχει να επιδείξει σημαντικό έργο και έχει ικανοποιήσει την νομοθετική επιταγή ιδρύσεώς της: ταχύτητα και ποιότητα αποφάσεων στην επίλυση των προσυμβατικών διαφορών.

Ας μην ξεχνάμε την χαώδη κατάσταση που επικρατούσε μέχρι την ίδρυση της ΑΕΠΠ σχετικά με τις αρμοδιότητες ελέγχου ενστάσεων και προσφυγών, κατάσταση κατά την οποία συνήθως τα αποφαινόμενα όργανα (Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακά Συμβούλια και διάφορες Επιτροπές) ήταν όργανα που υπάγονταν στην δικαιοδοσία των Αναθετουσών Αρχών!

Η ΑΕΠΠ έχει λειτουργήσει και λειτουργεί αποτελεσματικά και, κυρίως, αξιόπιστα, ενώ η τήρηση των προθεσμιών έκδοσης αποφάσεων είναι σχολαστική (συνθήκη που ευνοεί την ταχύτητα προώθησης των έργων που συνιστά προτεραιότητα της Πολιτείας) σε πλήρη αντίθεση, δηλαδή, με τις χρονοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος.

Ειδικώς, η αξιοπιστία της επιβεβαιώνεται από την διοικητική δικαιοσύνη σε εντυπωσιακό ποσοστό καθώς πολλά κρίσιμα και «δύσκολα» θέματα του προσυμβατικού σταδίου έχουν αποσαφηνιστεί χάριν των αποφάσεων των μελών της. Προς επίρρωσιν αυτών σας γνωρίζουμε ότι κατά το έτος 2020 η ΑΕΠΠ εξέδωσε 1.725 αποφάσεις σχετικές με αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, εκ των οποίων :

 • με αίτηση αναστολής προσβλήθηκαν ενώπιων των αρμοδίων δικαστηρίων 605 αποφάσεις, δηλαδή ποσοστό 35,1% και ανεστάλησαν μόνον 140 εξ αυτών, δηλαδή ποσοστό 8,1%.
 • με αίτηση ακυρώσεως προσβλήθηκαν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων 276 αποφάσεις, δηλαδή ποσοστό 16% και τελικά ακυρώθηκαν μόνο 35 αποφάσεις, δηλαδή ποσοστό 2%.

Τα ποσοστά ακύρωσης ή αναστολής αποφάσεων της ΑΕΠΠ είναι εξαιρετικά χαμηλά και αντιπροσωπεύουν τις ευλόγως αναμενόμενες διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις επί περίπλοκων και αμφισβητούμενων νομικών ζητημάτων.

Β. ΕΑΑΔΗΣΥ

Με το ν. 4013/2011 συστήθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό της νόμο, αλλά και στις σχετικές διατάξεις των ν. 4412/2016 (Α΄147) και 4413/2016 (Α΄148), έχει ως κύρια αποστολή την προώθηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης των συναφών πολιτικών, τη διασφάλιση της εναρμόνισης του εθνικού με το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης, την υποβολή προτάσεων για τη μεταρρύθμιση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε η ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων να γίνονται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, καθώς και την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του τομέα αυτού και των επί μέρους δράσεών του. Επίσης, αποτελεί πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας των ελληνικών αρχών με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Ως ανεξάρτητη αρχή, η ΕΑΑΔΗΣΥ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, παρά μόνον στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής.

Η επίτευξη της συνοχής, της αποτελεσματικότητας και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο και την διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων συνιστά κύρια στόχευση κάθε ευρωπαϊκού κράτους μέλους της ΕΕ, αφού έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση και η βέλτιστη οικονομική διαχείριση του δημόσιου χρήματος και η διασφάλιση δικαιοσύνης, νομιμότητας και ίση δυνατότητα πρόσβασης όλων των κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 Εκτιμώντας τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ αποτελεί τον κύριο φορέα ειδικής γνώσης στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και κρίνουμε ότι η αυτόνομη ύπαρξή της αποτελεί, επί της αρχής, θεσμική εγγύηση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατόπιν αυτών, απευθυνόμαστε σε Σας προσωπικώς και Σας παρακαλούμε να εγκύψετε στο ζήτημα και να αποτρέψετε το ενδεχόμενο κατάργησης της ΑΕΠΠ ή της EΑΑΔΗΣΥ ή συγχώνευσής τους με άλλη Αρχή.

Αυτό που απαιτείται για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης της ΑΕΠΠ και της ΕΑΑΔΗΣΥ  είναι:

α) Ενίσχυσή τους με ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως με έμπειρους μηχανικούς και επιστήμονες τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα επεξεργάζονται και θα εισηγούνται στα νομικά κλιμάκια τα τεχνικά θέματα.

β) Χαμηλότερο οικονομικό κόστος προσφυγής – ειδικά για τις υποθέσεις μικρών έργων.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Η εποχή μας απαιτεί τολμηρές και ριζοσπαστικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ανακτήσει η Πολιτεία την χαμένη αξιοπιστία της στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Η θέση του εργοληπτικού κόσμου της Χώρας είναι ότι η θέσπιση τόσον της ΕΑΑΔΗΣΥ όσον και της ΑΕΠΠ ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα πολύ θετικό βήμα για το θεσμό των Δημοσίων Συμβάσεων διότι, σύμφωνα με τον διακριτό ρόλο τους, ασκούν εποπτεία στη Δημόσια Διοίκηση, προστατεύουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και διευρύνουν τη Δημοκρατία, αφού είναι θεσμοί ελέγχου και διασφάλισης της νομιμότητας. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο για εθνική οικονομία και ιδίως για τον κλάδο των υποδομών και κατασκευών με την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων, προφανώς απαιτείται ενίσχυσή τους και όχι ανατρεπτικές μεταβολές.

Η Πολιτεία με την ίδρυση και λειτουργία της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ έχει στοχεύσει :

 • στον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση της Δημόσιας Διοίκησης,
 • στην κατάλυση της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
 • στην λειτουργία ενός αποτελεσματικότερου Κράτους,
 • στην μείωση χρόνου και την μείωση κόστους στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων,
 • στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας, ισονομίας και υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα δημοσίων συμβάσεων.

Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε αναγκαία την παρέμβασή Σας για την αποτροπή ενός ολισθήματος που θα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην λειτουργία του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης και παρακαλούμε για μία συνάντηση των εκπροσώπων μας μαζί Σας για να θέσουμε διεξοδικότερα υπόψιν Σας όλες τις παραμέτρους του θέματος.

Με τιμή

 Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις

Κοινοποίηση:

 • Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης
 • Υπουργό Επικρατείας
 • Υπουργό Εσωτερικών
 • Υπουργό Δικαιοσύνης
 • Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα