ΠΕΣΕΔΕ: Καταγγελία για Καταχρηστικό Χαρακτηρισμό Δημόσιας Σύμβασης ως προμήθεια αντί έργου από τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Σε καταγγελία προχώρησε η ΠΕΣΕΔΕ με τίτλο: Απαράδεκτος και Καταχρηστικός Χαρακτηρισμός Δημόσιας Σύμβασης ως ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αντί ΕΡΓΟΥ από τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας στη διακήρυξη του Διαγωνισμού για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου , προϋπολογισμού 2.671.084,00€ . Η ΠΕΣΕΔΕ ζητάει την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ της διακήρυξης και την επαναπροκήρυξή της με όρους σύννομους προς την εθνική νομοθεσία.

Στην επιστολή αναφέρει:

«Κατόπιν διαμαρτυρίας μελών μας, Συνδέσμων Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, λάβαμε γνώση την με αρ. 22PROC011936578 2022 12-30 διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11β ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Προϋπολογισμού 2.671.084,00 €. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της διακήρυξης και από την πράξη έγκρισης διάθεσης πίστωσης, βλ. 1 & 2 σχ., δημοπρατείται σύμβαση που αφορά κατασκευή τεχνικού έργου ως ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το ν.4412/2016, το άρθρο 18 προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες ισχύουν ανεξαρτήτως του είδους ή της αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης.

Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν, εκτός των άλλων

ε) Να τηρούν την αρχή της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

στ) Να τηρούν την αρχή της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών.

ζ) Να τηρούν την αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού.

θ) Να μην αποσκοπούν στην εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I (άρθρα 3 έως 221) ή στον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

ι) Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση τω διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: «6) ως «δημόσιες  συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως  αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την  εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο  Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α ́και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β ́, β)  την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, με  οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα  αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου, 7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή  εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας  οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται – σκόπιμα  κατά την γνώμη μας – λανθασμένα ο χαρακτηρισμός μίας Δημόσιας Σύμβασης αντί  έργου ως προμήθεια ή υπηρεσία, που έχει ως αποτέλεσμα την απουσία βασικών  τεχνικών στοιχείων από τα έγγραφα της σύμβασης που εξασφαλίζουν την  έντεχνη και ασφαλή υλοποίησή της. Η εκτέλεση της εν λόγω Δημόσιας Σύμβασης  απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και  αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές – συντηρήσεις κατά τη  λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών,  υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από  τις κείμενες διατάξεις.

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι σε μία  ευνομούμενη χώρα, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν θεσμοί όπως η Εθνική Αρχή  Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το  Ελεγκτικό Συνέδριο, οι Αναθέτουσες Αρχές Δήμων και Περιφερειών να αυθαιρετούν και  να δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις καταπατώντας κάθε κανόνα χρηστής διοίκησης.

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι  δημοπρατείται σύμβαση αξίας σχεδόν τριών εκατομμυρίων ευρώ και στα έγγραφα  που αποτελούν τον φάκελο της σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνονται βασικά  τεχνικά στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως τεχνικές  μελέτες, υπολογισμοί και σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, φάκελος ασφάλειας και υγείας  έργου κλπ, επειδή ο Κύριος του Έργου, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΡΓΟΥ, αποφάσισε να χαρακτηρίσει την σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΟΧΙ ΕΡΓΟ.

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι δεν είναι  ικανή η Πολιτεία να σταματήσει όλες αυτές τις αυθαίρετες και καταχρηστικές  διοικητικές πράξεις και οι υπεύθυνοι των πράξεων αυτών να βρίσκονται στο  απυρόβλητο.

Κυρία Περιφερειάρχη,

Επειδή,

✔ η μόνη διαδικασία που διασφαλίζει την έντεχνη και ασφαλή υλοποίηση μίας  Σύμβασης Έργου είναι αυτή που προβλέπεται με τον ν4412/2016 και όχι η  ‘’βάφτισή’’ της σε προμήθεια ή υπηρεσία.

✔ το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το  ν.4412/2016, το άρθρο 18 προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των  γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων 

✔ το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης αφορά τεχνικό έργο 

✔ ο Κύριος του Έργου ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ παραβιάζει όλα τα  παραπάνω  

η Ομοσπονδία μας θεωρεί απαραίτητη και επιτακτική την παρέμβασή Σας, ασκώντας τον ελεγκτικό σας ρόλο απέναντι στον ΔΗΜΟ, όπως επιτάσσει η  στοιχειώδης διαφάνεια και χρηστή Διοίκηση, απαιτώντας την τήρηση της απόφασής σας για χρηματοδότηση ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Με την παρούσα καταγγελία η ΠΕΣΕΔΕ ζητάει την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ της  διακήρυξης και την επαναπροκήρυξή της με όρους σύννομους προς την  εθνική νομοθεσία με την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ΕΡΓΟΥ,  για να εξασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός, το Δημόσιο Συμφέρον και η  Έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Περιμένουμε να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και παραμένουμε στην  διάθεσή Σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά  μας.».

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα