Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ», προϋπολογισμού 145.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 10 Σεπτεμβρίου 2021.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ», με προϋπολογισμό 145.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 17%.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Οδοποιία, με προϋπολογισμό 123.931,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων      Συμβάσεων      (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)      μέσω       της       διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,  δημόσια        προσβάσιμο        χώρο        “ηλεκτρονικοί         διαγωνισμοί”         της πύλης promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi). Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
  3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 πμ.  Μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μπορεί να μετατεθεί σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά.
  4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
  5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
  7. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και άνω του ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού   με   την   Ένωση    Προσαρτήματος    I    της    ως    άνω    Συμφωνίας,    καθώς    και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουνσυνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.478,63 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από την συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ-088 με κωδικό 2020ΕΠ08800002.
  3. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα