Περιφέρειας Αττικής: Βελτίωση οδοστρωμάτων στους SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ και στις ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου & ΠΕΟ Αθηνών – Χαλκίδας στο Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ» (κωδικός 2017ΕΠ58500014, ως υποέργο), προϋπολογισμού 7.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 91225)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 11/09/2020, 10:00π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 17/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτεται η Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ (Ψ6Π97Λ7-ΖΝΚ).

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]197 kB2020-07-15 15:03

για να διαβάσετε πατήστε: ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα