Περιφέρεια Αττικής: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βελτίωση – Ανακατασκευή οδικών τμημάτων του Παράπλευρου Οδικού Δικτύου της Αττικής Οδού, προϋπολογισμού: 2.742.900,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση –Ανακατασκευή  οδικών τμημάτων του Παράπλευρου Οδικού Δικτύου της Αττικής Οδού Περιφέρειας Αττικής», (ΣΑΕΠ 585, κωδικός  έργου 2017ΕΠ58500008 ως υποέργο), προϋπολογισμού: 2.742.900,00 €  (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ:186729).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(α/α  ΕΣΗΔΗΣ: 186729).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 28.02.2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 04.03.2022 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Περίληψης Διακήρυξης.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα