Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ”, προϋπολογισμού 215.000,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ » προϋπολογισμού 215.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ     με προϋπολογισμό 183.760,68 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και πρόβλεψη αναθεώρησης).

Πρόκειται για την αντικατάσταση στην περιμετρική οδό της πόλεως της Σάμου:

 • Των φωτιστικών με τύπου led (3.000K).
 • Την αντικατάσταση καλωδίων όπου υπάρχει ζημιά
 • Την τοποθέτηση φωτοκύτταρων.
 • Την κατασκευή νέων ιστών με νέες βάσεις

Οι εργασίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50232100-1 : Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΗ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22733-50475, e-mail spyros.tzivaras@samos.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο Τζιβάρας Σπυρίδων.

 1. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/9/2, ημέρα Δευτέρα η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την 16/9/2021, ημέρα Πέμπτη.
 2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 23/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας:
 • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Ειδικά όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι προσφέροντες που είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο ΠΔ 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ. Ε.Ε.Δ.Ε) (αρ.65).

 1. Δεν απαιτούνται ελάχιστα όρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ, ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., και μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

 1. Όσον αφορά τη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα σύμβαση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 1 του ΠΔ 71/2019 στα έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
 2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α, ύψους 3.675,21 η οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να έχει χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 28/4/2022, ημέρα Πέμπτη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ588 της Π.Β.Α με κωδικό έργου 2014ΕΠ58800001-21.
 4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3. Διακήρυξη αποκαταστασης ηλεκτροφωτισμού

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_310821

ΕΕΕΣ

ΕΣΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

Τεχνική περιγραφή

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.

ΦΑΥ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα