Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2021” προϋπολογισμού 70.000,00€

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2021», με προϋπολογισμό 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

 1. .Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Περιφερειακή Ενότητα Χίου, τα Συμβατικά Τεύχη της ΔΤΕ της ΠΕ Χίου (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr/διαγωνισμοί/). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται και στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς ηλεκτρονικά, με αίτηση στο d.technikonerg@chios.pvaigaiou.gov,gr ή από την έδρα της Υπηρεσίας, Πολυτεχνείου 1 (1ος Όροφος) Χίος, μέχρι την 20/11/2020. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271350527 ή -508 και fax 2271350546, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μ.Τσιαδή.
 1. Με την παρούσα προβλέπεται να διεξαχθεί η υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2021» όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή και Σ.Υ.
 2. Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.
 3. Ο χρόνος εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες , όπως ειδικότερα ορίζεται στην Σ.Υ.
 4. Δεκτοί για την ανάθεση της υπηρεσίας γίνονται:
  α) Εργολήπτες Δημοσίων Έργων με ΜΕΕΠ για εργασία συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ή (ΟΔΟΠΟΙΙΑ).
  β) Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα εφόσον το πτυχίο τους αναφέρει τη συγκεκριμένη κατηγορία (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ή (ΟΔΟΠΟΙΙΑ).
  γ) Όσοι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση της ανωτέρω και μπορούν να αποδείξουν τη συνάφεια της επαγγελματικής τους ιδιότητας και επαγγελματικής – οικονομικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε δικαιολογητικό.
 5. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Μιχαήλ Βουρνούς ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου, στο κεντρικό κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Πολυτεχνείου 1 στη Χίο στις 24/11/2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ.
 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.196,58 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή έως 24/6/2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 7. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ2016/ΣΑΕΠ-588 με κωδικό 2016ΕΠ58800000.16.
 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα