Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Διακήρυξη «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΚΟΝΤΑΡΙ”» με προϋπολογισμό 3.508.547,01€ (πλέον Φ.Π.Α. 17%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Το έργο αφορά στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με Προϋπολογισμό 3.508.547,01€ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ , Απρόβλεπτα, Απολογιστικά και Αναθεώρηση) , χωρίς Φ.Π.Α.
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (https://www.pvaigaiou.gov.gr/, επιλογή Ενημέρωση, επιλογή Διαγωνισμοί). Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 18-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 24-01-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μπορεί να μετατεθεί σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία.
3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Δεκατρείς (13) Ημερολογιακοί Μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και/ή ενώσεις αυτών που είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ για έργα στις κατηγορίες
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά (18.050,00€), 2.452.477,68€)
και ΟΔΟΠΟΙΙΑ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα, απολογιστικά για την εναλλακτική διαχείριση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με ΓΕ&ΟΕ, και απολογιστικά (6.950,00€) 1.044.621,28€) που είναι εγκατεστημένα σε:
α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης
β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 70.170,94 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .
7. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι Δώδεκα (12) Ημερολογιακοί Μήνες.
8. Το έργο Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από πόρους του ΠΔΕ σε ποσοστό 20% (κωδ. Εναρίθμου 2021ΕΠ08810007). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βορείο Αιγαίο 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και κωδικό MIS (ΟΠΣ): 5070708
9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΥΧΗ 1 από 2

ΤΕΥΧΗ 2 από 2

ΤΕΥΧΗ 2 από 2

ΣΧΕΔΙΑ 2 από 3

ΣΧΕΔΙΑ 3 από 3

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα