Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΗΡΑΙΟΝ εκτιμώμενης αξίας 327.528,39 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) & ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΗΡΑΙΟ» προεκτιμώμενης αμοιβής 327.528,39 € (χωρίς ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’147) και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

 1. Αντικείμενο της σύμβασης

Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΗΡΑΙΟ». Η πλήρης περιγραφή του έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

 1. Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

 1. Εκτιμώμενη αξία

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 327.528,39 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 • 66.024,16 € για ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ για μελέτη κατηγορίας (16)
 • 73.879,10 € για ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ κατηγορίας (10)
 • 45.121,54 € για ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ κατηγορίας (13)
 • 6.076,80 €   για ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ κατηγορίας (8)
 • 23.617,89 € για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ κατηγορίας (27)
 • 24.012,61 € για ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ κατηγορίας (20)
 • 32.821,23 € για ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ κατηγορίας (21)
 • 10.071,60 € για ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ κατηγορίας (9)
 • 3,182,36 €  για ΣΑΥ & ΦΑΥ
 • και 42.721,09  € για απρόβλεπτες δαπάνες
 1. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Η μελέτη έχει ενταχθεί στη ΣΑΜΠ988, με κωδικό έργου 2020ΜΠ98800023 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.

3 του ν. 4412/2016. καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016, (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

 1. Διαδικασία
  • Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά. Η προσφορά των διαγωνιζόμενων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.pvaigaiou.gov.gr .
  • Προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 1. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια, καθώς και η σχετική στάθμισή τους, όπως περιγράφονται στο άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί σε προσφέροντα, ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι:

 1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
 2. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
 1. Δικαίωμα συμμετοχής

7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο

12.1 της Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της Διακήρυξης και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
 1. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

α)

 • Για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη), έναν (1) τουλάχιστον μελετητή 8ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.
 • Για μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακή Μελέτη), έναν (1) τουλάχιστον μελετητή 8ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.
 • Για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική Μελέτη), έναν (1) τουλάχιστον μελετητή 8ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.
 • Για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατική Μελέτη), έναν (1) τουλάχιστον μελετητή 4ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.
 • Για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη), έναν (1) τουλάχιστον μελετητή 4ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.
 • Για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική Μελέτη), έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς μεγαλύτερης εμπειρίας.
 • Για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική Μελέτη), έναν (1) έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.
 • Για μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη), (1) έναν τουλάχιστον μελετητή 4ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.

 

β) ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο από συμβάσεις παρόμοιων μελετών, που να έχουν παραληφθεί οριστικά κατά την τελευταία πενταετία. Συγκεκριμένα:

Για κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες):

α. Να έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη οδού κατηγορίας AIΙΙ ή ανώτερης, κατά ΟΜΟΕ, μήκους τουλάχιστον 2,0 χλμ.

β. Να έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη τρισκελούς ή τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου σε οδούς κατηγορίας AIΙΙ ή ανώτερης, κατά ΟΜΟΕ.

γ. Να έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μία (1) τουλάχιστον μελέτη σήμανσης και ασφάλισης οδού κατηγορίας AIΙΙ ή ανώτερης, κατά ΟΜΟΕ, μήκους τουλάχιστον 2,0 χλμ.

 1. Αποδεικτικά καταλληλότητας

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 • στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφική Μελέτη), πτυχίο τάξης Β΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακή Μελέτη), πτυχίο τάξης Β΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλική Μελέτη), πτυχίο τάξης Β΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 08 (Στατική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 09 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη), πτυχίο τάξης Α΄ και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής διακήρυξης.

 1. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών 15 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Ελληνική

 1. Εγγυήσεις
 • Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 6.550,57 με ισχύ τουλάχιστον δεκατρείς (16) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 • Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αμοιβής της μελέτης (χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.).
 1. Λοιπές πληροφορίες
 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Πληροφορίες εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22-10-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως την 29-10-2021.

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕ ΗΡΑΙΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1α.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΡΑΙΟΝ ΑΔΑΜ

1β.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ ΗΡΑΙΟ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

2.ΤΕΧΝΙΚO ANTIKEIMENΟ

2α.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤ. ΑΜΟΙΒΩΝ

2β.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_HRAIO

3.ΕΣΥ ΗΡΑΙΟΝ

espd-request(1)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα