Περιφέρεια Θεσσαλίας: Στατική Ενίσχυση Δαπέδου Ισογείου – Οροφής Υπογείου Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Μητρόπολης Λαρίσης – Τυρνάβου,1.540.000,00 € 

2021.20 Στατική Ενίσχυση Δαπέδου Ισογείου – Οροφής Υπογείου Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Μητρόπολης Λαρίσης – Τυρνάβου  με Α/Α Συστήματος 114700

Τεχνικά Έργα – Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 09:30 Προϋπολογισμός: 1.540.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγµατοποιηθεί στατική ενίσχυση του δαπέδου του Ισογείου – οροφής Υπογείου του υφιστάµενου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης – Τυρνάβου, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λάρισας στο χώρο της οµώνυµης πλατείας και περικλείεται από τις οδούς Παπαναστασίου βορειοανατολικά, Αγίου Νικολάου νοτιοανατολικά, Σούτσου νοτιοδυτικά και Ηπείρου βορειοδυτικά, προκειµένου να κατασκευασθούν χώροι βοηθητικής χρήσης και αποθηκευτικοί χώροι στο υπόγειο του Ιερού Ναού.

Προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

 • ∆ιάνοιξη ανοιγµάτων µε αδιατάραχτη κοπή στα περιµετρικά τοιχώµατα και σε ύψος κάτωθεν από το δάπεδο του ισογείου της εκκλησίας για την προοδευτική εκσκαφή του επιχώµατος των θεµελίων µε ήπια µηχανικά µέσα χειρός και την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής µε τα χέρια µε ταυτόχρονη υποστήλωση της πλάκας δαπέδου της εκκλησίας µέσω σωληνωτών ικριωµάτων βαρέως τύπου.
 • Αποκάλυψη εντός του επιχώµατος και καθαίρεση της υπάρχουσας όδευσης εγκιβωτισµένων υπογείων αεραγωγών που εξυπηρετούν σήµερα τον κλιµατισµό του Ιερού Ναού.
 • Αποξήλωση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού, αποχετευτικού και υδραυλικού δικτύου των υφιστάµενων χώρων υγιεινής –
 • Προστασία του οξειδωµένου οπλισµού των φερόντων στοιχείου οπλισµένου σκυροδέµατος µε εγκατάσταση συστήµατος θυσιαζόµενων γαλβανικών ανοδίων σε σειρά µε πίνακες ελέγχου.
 • Καθαρισµός µε ήπια µηχανικά µέσα χειρός και υδροβολή υψηλής πίεσης της κάτω παρειάς της πλάκας δαπέδου του ισογείου και των περιµετρικών τοιχίων εγκιβωτισµού του ναού.
 • Ενίσχυση της πλάκας οροφής υπογείου και πλάκας δαπέδου ισογείου µε χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ποιότητας C30/37 µε ταυτόχρονη τοποθέτηση βλήτρων και διπλού πλέγµατος.
 • Ειδικές εκσκαφές για την κατασκευή νέας θεµελίωσης. Κατασκευή νέων θεµελίων και συνδετήριων δοκών (πέδιλα µεταλλικών υποστυλωµάτων, νέες δίδυµες συνδετήριες δοκοί και νέες συνδετήριες δοκοί).
 • Υγροµόνωση των επιφανειών της νέας θεµελίωσης και των επιφανειών της υφιστάµενης θεµελίωσης.
 • Υποστήριξη της πλάκας οροφής µε σύστηµα µεταλλικών υποστυλωµάτων και µεταλλικών δοκών και επανεπίχωση σε τρεις φάσεις: (α-φάση) επίχωση µέχρι την στάθµη δαπέδου µε επίλεκτα προιόντα εκσκαφής, σκυροδέτηση της νέας οπλισµένης πλάκας δαπέδου µε άρση των προσωρινών αντιστηρίξεων και κατασκευή νέας διαζωµατικής τοιχοποιίας από τσιµεντόλιθους σε συγκεκριµένη γεωµετρία, (β-φάση) επίχωση µέχρι την στάθµη του πρώτου διαζώµατος µε επίλεκτα προιόντα εκσκαφής και (γ-φάση) επίχωση µέχρι  την  κάτω  παρειά  της  πλάκας  δαπέδου  µε  υλικό  ελεγχόµενο  χαµηλής  αντοχής (CLSM).
 • Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωµάτων δαπέδου, τοιχωµάτων και οροφής.
 • Ανακατασκευή των αεραγωγών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, αναρτώµενοι από την πλάκα οροφής υπογείου και σύνδεση αυτών στο υπάρχον δίκτυο κλιµατισµού – αερισµού του Ιερού Ναού.
 • Ανακατασκευή των C. προσωπικού και ΑΜΕΑ.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε ∆έκα Οκτώ (18) µήνες.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ),  την µε Α/Α πράξης 184854/04-12-2020 έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 107 παρ. 5α & 5β Ν. 4495/2017) και την µε κωδικό: Ι 5471/2020 σύµβαση για την Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ που τη συνοδεύει, την µε αρ. Πρωτ. 13030/14-01-2021 Απάντηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού σε αίτηση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε ΠΠΔ, για την υλοποίηση του έργου: «Στατική Ενίσχυση Δαπέδου Ισογείου – Οροφής – Υπογείου Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Μητρόπολης Λαρίσης – Τυρνάβου» εντός πόλεως Λάρισας του ∆ήµου Λάρισας, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας και των υποδείξεων της υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα