Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 8 ΣΤΟΜΙΟΥ-ΟΜΟΛΙΟΥ από θεομηνία Προϋπολογισμός:1.050.000,00€

Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 8 ΣΤΟΜΙΟΥ-ΟΜΟΛΙΟΥ από θεομηνία

Τεχνικά Έργα – Τακτικός Διαγωνισμός
Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
 Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 09:30  Προϋπολογισμός: 1.050.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To έργο ανήκει στην κατηγορία της οδοποιίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. (υποκατηγορία: εργασίες επισκευής οδών CPV 45233142-6).

 Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης της Επαρχικής Οδού 8 στο τµήµα από το Στόµιο έως το Οµόλιο µήκου 6,3 χλµ. του οποίου η αρµοδιότητα συντήρησης ανήκει στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Το πλάτος της οδού κυµαίνεται από 6,5 έως 7,0 µέτρα.

Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες σε θέσεις που προκλήθηκαν ζηµιές κατά τις έντονες βροχοπτώσεις στις 15-17 Φεβρουαρίου 2017 εξαιτίας των οποίων ο ∆ήµος Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε την 724/20-11-2017 (Α∆Α: ΩΠΓ67ΛΡ-ΙΟ9) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Τα σηµεία των παρεµβάσεων καθορίζονται και ιεραρχούνται ανάλογα µε το µέγεθος των φθορών και την ανάγκη άµεσης αποκατάστασης αυτών.

Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν περιλαµβάνουν:

  • Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων.
  • Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος.
  • Καθορισµός ρεµάτων σε θέσεις συµβολής µε οδούς.
  • Καθαρισµός υπαρχόντων τεχνικών, ενίσχυση και επισκευή φρεατίων και τεχνικών εισόδου και εξόδου.
  • Κατασκευή σωληνωτών διαφόρων διατοµών εγκάρσια και κατά µήκος της οδού για την παροχέτευση οµβρίων και την αποκατάσταση παρόδιων προσβάσεων.
  • Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σηµεία που εµφανίζονται έντονες ρηγµατώσεις – καθιζήσεις.
  • Εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης – συµπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας µε βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε ∆ώδεκα (12) µήνες.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας.

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η αποκατάσταση της επαρχιακής οδού και η διατήρηση του οδικού δικτύου του οποίου η αρµοδιότητα συντήρησης ανήκει στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε όσο δυνατόν  καλύτερη κατάσταση ώστε να διεξάγεται οµαλώς και µε ασφάλεια η κυκλοφορία των οχηµάτων και εµπορευµάτων.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα