Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Φωκίδας: Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα μετά παρελκομένων, προϋπολογισμός: 260.000,00 ευρώ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ“.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 260.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100 ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 265350512

Μεταδεδομένα Ανάρτησης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ):260000,00€
  • Τόπος:Φωκίδα
  • Είδος Διαγ/σμού:Ανοικτός
  • Κατηγορία:Προμήθειες
  • Ημ/νία έκδοσης:Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020
  • Ημ/νία λήξης:Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020
  • ΑΔΑ:ΨΨΖΞ7ΛΗ-ΑΛ6
  • Αρ. Πρωτ.:237708/4068

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα