Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Επισκευή-Συντήρηση Κέντρου Υγείας Βούρλων» 120000,00€

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:93591

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Η Οικονομική Επιτροπή     Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:    «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» με προϋπολογισμό 120.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 96.774,19 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Δ/νση Τεχνικών Έργων. Ταχυδρομική Δ/νση : Υψηλάντη 4, Λαμία ΤΚ 35131 – τηλ.: 22313-54229, 22313-54242, fax: 22313-54222, email: dte@pste.gov.gr .

Aρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Μίχου τηλ.: 22313-54242, fax: 22313-54222, email: e.mihou@fthiotida.pste.gov.gr, Λάμπρος Συλεούνης τηλ.: 22313-54229, fax: 22313-54222, email: l.syleounis@pste.gov.gr. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ: 93591) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr  στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» & www.diafaniasterea.gr.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου βασικών κτιριακών Υποδομών του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, χωρίς να γίνεται επέμβαση και τροποποίηση των χαρακτηριστικών του κτηρίου, κρίνονται όμως αναγκαίες για τη λειτουργικότητα του Κέντρου Υγείας και αφορούν κυρίως την επισκευή της μόνωσης του δώματος, επιφανείας 1900 τ.μ.

2.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ 96.774,19  ΕΥΡΩ – Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην Α2 ΤΑΞΗ  και ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ενώσεις οικονομικών φορέων Α1 ΤΑΞΗΣ σε κοινοπραξία για κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

4.Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ του Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016.

5.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.935,48 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι μήνες (6) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών είναι  έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

6.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγ 2.α του Ν4412/2016.

7.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-02-2021 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 15:00 μ.μ.

8.ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η 16 /02 /2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

10.ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ : ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

11.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ066 με ενάριθμο 2019ΕΠ06600026.    Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

12.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ : Ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης.

14.ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.1535/2020, Πρακτικό  42ης Συνεδρίασης (Τακτικής)  της  17ης Νοεμβρίου 2020/ Θέμα 14ο , με ΑΔΑ:ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα