Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν.3 Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2021-2022, Προϋπ/σμός: 500.000,00€

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό “Συντήρηση και Λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2021-2022, για την ανάδειξη μειοδότη με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη συντήρηση, αποκατάσταση όλων των βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού σε 24ωρη βάση, για την ομαλή λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού, προϋπολογισμένης δαπάνης 500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 403.225,81€ ΦΠΑ : 96.774,19€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο συμπλήρωμα της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό 2021/S 095-249566

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. που έλαβε Συστημικό Αριθμό:132432

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/06/2021 και ώρα: 15:00:00 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 25/06/2021 και ώρα 10:00:00

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ποσού οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (8.064,00 ευρώ).

Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pste.gov.gr

Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΡΑΓΓΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ_21PROC008620616

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΡΑΓΓΑ ΤΥΜΦΡΥΣΤΟΥ__ΩΦΩΦ7ΛΗ-Κ6Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΡΑΓΓΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – 2021-OJS095-249566-el_ 21PROC008618921

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

espd-request-v1

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/05/2021
Ημ/νία λήξης: 18/06/2021
ΑΔΑ: ΩΦΩΦ7ΛΗ-Κ6Ε
Αρ. Πρωτ.: 101150/3391
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα