Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμός 530.000,00 ΕΥΡΩ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» με προϋπολογισμό 530.000,00 ΕΥΡΩ (με δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός έργου (€)

45221119-9

«Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών»

 

EL641

 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ

 

530.000,00 € (με ΦΠΑ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (A/A Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 182660), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pste.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-09-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 23-09-2021. Tα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 117384 (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής προσφορών (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 27/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 8.548,00 (οκτώ χιλιάδων πεντακόσιων σαράντα οκτώ) ευρώ και ισχύος τουλάχιστον δέκα τριών (13) μηνών, και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις (13) μήνες.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ/066 του Π.Δ.Ε. ΚΩΔ/MIS 2018ΕΠ06600015.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 παρ.2α.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.

Η Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι η Οικονομική Eπιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την αριθμόν 964/14-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΝΞ7ΛΗ- Σ6Δ) Απόφαση. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τηλ.: 2261350245 e-mail: dvitta@viotia.pste.gov.gr Πληρ.: Δήμητρα Βήττα

ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ1

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 530000
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 27/08/2021
Ημ/νία λήξης: 27/09/2021
ΑΔΑ: ΨΔΞΟ7ΛΗ-ΞΝ3
Αρ. Πρωτ.: 3480/185073
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 187172/2011
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα