Περιφέρεια Πελοποννήσου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ 1.000.000,00€»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΓΕΦΥΡΙΑ Κ.Λ.Π.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ_ΕΥΡΩΤΑ_1ΕΚd

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1.Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΓΕΦΥΡΙΑ Κ.Λ.Π.)»

Προϋπολογισμού: 806.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α.), CPV 452331020-6 Έργα Οδοποιίας, 45233141-9 Εργασίας Συντήρησης Οδών, 45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα, 45246410-0 Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων, 45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα Πολιτικού Μηχανικού, 71330000- 0 Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού.

2.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00€ και αναλύεται σε: Δαπάνη εργασιών: 580.296,00€ ΓΕ & ΟΕ: 104.453,28€ Απρόβλεπτα: 102.712,39€ Απολογιστικά 1: Μηχανήματα Έργου 15.000,00€ Κόστος υποδοχής προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων: 1.050,00€ Γ.Ε. & Ο.Ε. Κόστους υποδοχής προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων: 189,00€ Πρόβλεψη αναθεώρησης: 50,94€ ΦΠΑ 24%: 193 548.39€

3.Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ/νση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Σπάρτη, ΤΚ 23100 Τηλ.: 2731363159/161 Telefax: 2731363153 E-mail: s .sarantakou@lakonia.gr, s .kromidas@lakonia.gr Πληροφορίες: Σταυρούλα Σαραντάκου, Σωτήριος Κρομύδας

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 08/02/2021 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ww.ppel.gov.gr

6.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Α2 τάξης και άνω ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξης λόγω αναβάθμισης ορίου και σε έργα κατηγορίας 1ης τάξης και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και σε έργα κατηγορίας Α1 τάξης και άνω ΠΡΑΣΙΝΟΥ, περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση κατ’ ελάχιστον ότι προβλέπεται στο άρθρο 52 παρ. 2, πάντα λαμβάνοντας υπο’ ψη το α’ ρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/ 2019), για την εφαρμογή του ανωτέρου οι τεχνικοί του συμμετέχοντος φορέα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 12,13 , 18 και 19 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/ 2019) σχετικά με την εκτέλεση του έργου και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.129,04 €  που θα απευθύνεται προς τη Π.Ε. Λακωνίας, με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών, ήτοι με ισχύ μέχρι 08/12/2021.

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

8.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις “Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600002, σε υποέργα ”.

9.Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο και επίσης δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

10.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

11.Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016).

12.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα