Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ” προϋπολογισμού μελέτης: 800.000,00€.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ» προϋπολογισμού μελέτης : 800.000,00€.

2. Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό: 645.161,29 €(Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Απολογιστικά, Γ.Ε. και Ο.Ε. Απολογιστικών,Αναθεώρηση) .

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο ΕθνικόΣύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση ΔιαγωνισμώνΔημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 16–11– 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23–11–2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

5. Ως διαδικασία επιλογής αναδόχου ορίζεται η «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

6. Ο τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού,εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με ταοριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνταιστην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

• κράτος μέλος της Ένωσης
• κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
• σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεσηδημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικέςσημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
• σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τουςόρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 12.904,00 € και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών καιτριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στηνΠεριφέρεια Πελοποννήσου ή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας.

9. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

10. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (06) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

11. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 526 του Π.Δ.Ε. (Κωδικός έργου: 2020ΕΠ52600000).

12. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα