Περιφέρεια Πελοποννήσου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης, Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 291.400,00€ με ΦΠΑ 24%

Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας,  Διεύθυνση  Διοικητικού – Οικονομικού με ταχυδρομική διεύθυνση : Διοικητήριο  ΠΕ Λακωνίας  2ο χλμ Εθνικής  Οδού Σπάρτης – Γυθείου διακηρύσσει ότι  θα  διενεργηθεί Ηλεκτρονικός Ανοικτός, άνω των ορίων, Διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για την  προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου GreenBuilding: “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014- 2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση των υποδομών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου. Αναλυτικές περιγραφές είναι διαθέσιμες στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο υπό προμήθεια φωτοβολταϊκός σταθμός.

09331200-0 – Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
44111520-2 – Θερμομονωτικά υλικά
31520000-7 – Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα
38551000-2 – Μετρητές ενέργειας
45321000-3 – Εργασίες θερμομόνωσης
45315500-3 – Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης.
45315600-4 – Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 235.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  291.400,00 €)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (ΑΔΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ(ΑΔΑΜ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (ΑΔΑΜ)

01. Παράρτημα Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

02. Παράρτημα ΙΙ Συγγραφή Υποχρεώσεων

03. Παράρτημα ΙΙΙ EEΕΣ

04. Παράρτημα ΙV Χρονοδιάγραμμα

05. Παράρτημα V Προυπολογισμός και Τιμολόγιο Μελέτης

06. Παράρτημα VI Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

07. Παράρτημα VII Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

08. Παράρτημα VΙII Δηλώσεις Συμμόρφωσης

09. Παράρτημα IX Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα