Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚA -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ, Π/Υ: 570.000,00€

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚA -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ”, Π/Υ: 570.000,00€, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: ΚΑΠ 2021 (02.03.071.9779.0023), Cpv: 45246400-7. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 459.677,42€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) ΠΕ Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 589/2021 ΑΔΑ: 9ΕΛ17Λ1-ΓΦ3 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚA -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ, Π/Υ: 570.000,00€, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: ΚΑΠ 2021 (02.03.071.9779.0023), Cpv: 45246400-7.

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 459.677,42€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 180759 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.ppel.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2η Ιουνίου 2021 Ημέρα: Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Ιουνίου 2021 ημέρα : Τρίτη και ώρα:10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας Παρ. οδός Ναυπλίου –Νέας Κίου, τηλ.επ.27523-60433, Email: tech@argolida.gr.

Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016 ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος Παράρτημα Β’ ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) όπως αυτό ισχύει κατά τη μεταβατική περίοδο από το άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/ 2019) στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1η τάξη και Άνω.

β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

στ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

  1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.193,55 ευρώ, με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών.
  2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (εννέα) 9 μήνες.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2021 (02.03.071.9779.0023).
  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα