Περιφέρεια Πελοποννήσου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Προϋπολογισμός:1.200.000,00 € 

         Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

 Καταληκτική ημερομηνία:   19-2-2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10.00 π.μ. Προϋπολογισμός: 967.741,94€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 109719

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:     1.200.000,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 741,94+ ΦΠΑ24% = 1.200.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :κατηγορία ΟΔΟ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ( ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ)- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΑΡΜΟΙ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) με προϋπολογισμό 961.614,89€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων ‘Έργων» της πύλης promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 109719 στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr/.

3.Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 19-2- 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

4.Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-2-2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 30 π.μ

5.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης                                       

β) σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικοί φορείς Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται  στη  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  εφόσον  ανήκουν  στην  2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

6.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 355Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα ημερολογιακών μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526, με κωδικό 2020ΕΠ52600003 και έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. 278/3-8-2020 Πρακτικό 17/20 (ΑΔΑ:Ω7Χ27Λ1-Η7Δ)Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 1.200.000€.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης απαραιτήτων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

8.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων.

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα