Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑ∆ΟΥΡΑ»Εκτιμώμενης αξίας 59.908,61 €

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη μελέτη με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ» Εκτιμώμενης αξίας 59.908,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

1. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη μελέτη με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ» Εκτιμώμενης αξίας 59.908,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (pdf)

2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη μελέτη με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ» Εκτιμώμενης αξίας 59.908,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (pdf)

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (pdf)

4. EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdf)

5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

6. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ σε μορφή .xml (zip)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα