Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΤΗΝΟΥ,προϋπολογισμού 170.000,00€

Πατήστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

[Σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016]

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΤΗΝΟΥ» προϋπολογισμού 170.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 21- 10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, στις   27-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό :

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένοι σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

1.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

1.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, στην κατηγορία έργου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. με ανάλογη εφαρμογή του άρ.52 του Π.Δ. 71/2019.

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση υποχρεούται πριν την υπογραφή της να προσκομίσει προς έλεγχο όλα τα Δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 23 «Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής».

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτούνται τα δικαιολογητικά του Άρθρου 24 «Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς» της Διακήρυξης, όπως προβλέπονται στην περίπτωση 24.2.

Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορίζεται το ποσό των 2.741,94 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και θα απευθύνονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνον αν έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή από τις 21-11-2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ, κωδικός 2016Π56700002.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, τηλέφωνο: 22813 62702, ηλ.ταχυδρομείο : dtek@1730.syzefxis.gov.gr τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα