Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Διακήρυξη « Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβαδά Δ.Κ. Αρχαγγέλου»,124.000,00 €

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για την  « Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβαδά Δ.Κ. Αρχαγγέλου».

– Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (A/A Συστήματος 96872)

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών  :  14/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01

– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μμ

– Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών   : 02/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ

Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο  είναι  124.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2020 το ποσό των 124.000,00 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα