Περιφέρεια Κρήτης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛETH ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Κρήτης προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:«ΜΕΛETH ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 90.115,97€ (με ΦΠΑ), (CPV: 71320000-7), η οποία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης από ΣΑΜΠ 902 Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α. 2019ΜΠ90200014. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.


Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).


Η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
Στατικές Μελέτες (κατηγορία 08), Λιμενικές Μελέτες (κατηγορία 11), Μελέτες Τοπογραφίας (κατηγορία 16), Γεωλογικές Μελέτες (κατηγορία 20), Γεωτεχνικές Μελέτες (κατηγορία 21) και Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατηγορία 27).


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 05/10/2021 ημέρα Τρίτη, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.


Τεχνική Περιγραφή: Η παράκτια διάβρωση αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το οποίο αυξάνεται εκθετικά με το πέρας του χρόνου, δημιουργώντας πληθώρα κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής Πλατανιά Χανίων, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί μεγάλα φαινόμενα διάβρωσης στην κεντρική παραλία έμπροσθεν του οικισμού και έχουν ως επακόλουθο τη δραματική μείωση της ακτής. Κρίνεται επομένως επιτακτική η ανάγκη αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας και η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.


Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να εκπονήσει την αντιδιαβρωτική προστασία των ακτών Πλατανιά Χανίων. Επίσης, προτίθεται να διερευνήσει και την απαιτούμενη ποσότητα αναπλήρωσης με βάση τα αποτελέσματα των μαθηματικών μοντέλων υπολογισμού του κυματικού καθεστώτος, της παράκτιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας και των τάσεων παράκτιας στερεομεταφοράς (μεταφοράς ιζήματος) στην περιοχή. Οι κυματισμοί που επηρεάζουν την περιοχή περισσότερο είναι αυτοί που προέρχονται από ανέμους με διεύθυνση Βόρεια, Βορειοανατολική και Ανατολική. Οι Δυτικοί και Βορειοδυτικοί κυματισμοί επηρεάζουν την περιοχή μετά από διάθλαση και περίθλαση.


Η περιοχή αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό της Κρήτης με σύγχρονες τουριστικές μονάδες και φιλοξενεί σημαντικό αριθμό τουριστών. Η προστασία των ακτών είναι υψίστης σημασίας για την τοπική οικονομία. Συνεπώς, η μελέτη και κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων θα δώσει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης και κατά συνέπεια θα αποτελέσει βασικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της ναυτιλίας, της αλιείας, του τουρισμού, και της οικονομίας γενικότερα της περιοχής.Είναι προφανής η ανάγκη της εκπόνησης της αντιδιαβρωτικής μελέτης στην παραπάνω περιοχή, για τον έλεγχο και αποτροπή της διάβρωσης.Η μελέτη θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στάδια μέχρι και την τελική αδειοδότηση των προτεινόμενων αντιδιαβρωτικών έργων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ζητούμενων κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4782/2021. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να διαθέτουν:

Για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες), ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας, Α’ τάξης και άνω.
Για την κατηγορία μελέτης 11 (Λιμενικές Μελέτες), ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας, Α’ τάξης και άνω.
Για την κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας, Α’ τάξης και άνω.
Για την κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές Μελέτες), ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας, Α’ τάξης και άνω.
Για την κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες), ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας, Α’ τάξης και άνω.
Για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), ένα μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας, Α’ τάξης και άνω.


Εκτός των ανωτέρω αναφερθέντων, κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
1. Ένα μελετητή που να έχει συμμετάσχει το λιγότερο σε μία ομάδα εκπόνησης Λιμενικής Μελέτης (κατηγορία μελέτης 11) για αντιδιαβρωτικά έργα προστασίας παραλίας, η οποία να έχει εγκριθεί κατά την τελευταία τριετία.
2. Ένα μελετητή που να έχει συμμετάσχει το λιγότερο σε μία ομάδα εκπόνησης Περιβαλλοντικής Μελέτης (κατηγορία μελέτης 27) για αντιδιαβρωτικά έργα προστασίας παραλίας, η οποία να έχει εγκριθεί κατά την τελευταία τριετία.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.453,48€. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Επισυναπτόμενα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΕΣΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ_signed 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

3 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (003)_signed 

4 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (003)_signed 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα