Περιφέρεια Κρήτης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»74.000,00 Ευρώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΆΡΘΡΟΥ 117 Ν.4412/2016, συνοπτικός διαγωνισμός)

1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια Κρήτης / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη, Τ.Κ. 73132 Χανιά , Ελλάδα Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texnikes@crete.gov.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.crete.gov.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: Δασκαλογιάννης Αντώνης, Στρατάκης Αριστείδης (τηλ. 28213-44644, 28213- 44626, φαξ: 28210-40510).

2.Επικοινωνία:

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση www.crete.gov.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί) πλην της οικονομικής προσφοράς που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με κόστος 5 € στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη, Τ.Κ. 73132 Χανιά.

Για την παραλαβή των τευχών ,συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλεια του την αναπαραγωγή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 3/02/2021.

3.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

5.Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45453000-7

6.Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

7.Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

8.Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

9.Σύντομη Περιγραφή: Το   φυσικό   αντικείμενο του  έργου            περιλαμβάνει  εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο ΜΥΗΣ Αγυιάς Χανίων

10.Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 59.677,42 ΕΥΡΩ

11.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

12.Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατό πενήντα (150) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

13.Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για την Α1 τάξη και άνω Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

14.Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν.4412/2016.

15.Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

16.Ειδικοί όροι:

17.Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016)

18.Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Ημερομηνία: 9/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00π.μ.

19.Φάκελοι προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση «Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη, Τ.Κ. 73132, Χανιά – Κρήτης, Ελλάδα»

20.α. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

β. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών

Ημερομηνία: 9/02/2021, Ημέρα : Τρίτη και Ώρα:10:00πμ, Διεύθυνση: «Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη, Τ.Κ. 73132 Χανιά-Κρήτης, Ελλάδα»

γ. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

21.Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

22.Δεν γίνεται χρήση ηλεκτρονικών προσφορών, παραγγελιών, τιμολογήσεων.

23.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων (με κωδ. 03.14.18.003 και τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ»).

24.Διαδικασίες Προσφυγής: Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιο της αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση «Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη, Τ.Κ. 73132, Χανιά – Κρήτης, Ελλάδα».

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

25.Άλλες πληροφορίες:

α. Εγγύηση συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.194,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ήτοι έως 7 / 09 / 2021. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.

β. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Επισυναπτόμενα

ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed 

Ε Σ Υ _signed 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΥΔ (2) 

ΤΕΥΔ (2)_signed 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ_signed 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα