Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 παρ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών και μελετητών για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου και μελέτης) για το έτος 2021

ΚΑΛΕΙ

Α. Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες δημοσίων έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο εργοληπτών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 • · ΟΔΟΠΟΙΪΑ
 • · ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
 • · ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
 • · ΛΙΜΕΝΙΚΑ
 • · ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
 • · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
 • · ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • · ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Β. Τους ενδιαφερόμενους μελετητές δημοσίων έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο μελετητών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • · ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • · ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
 • · ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • · ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • · ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • · ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • · ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ
 • · ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • · ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ
 • · ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • · ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση (στην οποία θα αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες έργων ή μελετών στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν) η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή μελετητικό για τους μελετητές το οποίο να είναι σε ισχύ.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και θα κατατεθούν:

· είτε ηλεκτρονικά στο dte@pkm.gov.gr ψηφιακά υπογεγραμμένες ή σκαναρισμένες με πρωτότυπη υπογραφή – σφραγίδα (θα γίνουν δεκτές αμφότερες), θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής του email.

· είτε με ταχυ-μεταφορά (courrier) προς το πρωτόκολλο της ΔΤΕ/ΠΚΜ, Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 542 10, 3ος όροφος,

μέχρι 05 Φεβρουαρίου 2021, στις 15:00, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα για την έγκαιρη κατάθεση και πρωτοκόλλησή της, εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου. (Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που που έχουν αποσταλλεί ταχυδρομικώς και δεν έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής ακόμη και εάν έχουν προγενέστερη ημερομηνία αποστολής και σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα