Περιφέρεια Ηπείρου: Διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις περιοχές ευθύνης της ΠΕ Ιωαννίνων για τη χρονική περίοδο του έτους 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων  υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά  ατυχήματα  κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για τη χρονική περίοδο του έτους 2022.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ιωαννίνων προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων-οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν  στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού και ειδικότερα στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων:

 1. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 2. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 3. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
 4. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 5. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 6. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 7. ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
 8. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους – ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων όπως υποβάλλουν σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται  η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ. τηλέφωνα μέχρι και την 03 Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Παρασκευή και με οποία θα δηλώνεται:

 1. Ότι αποδέχονται στους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται στη συνέχεια,
 2. Τις περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δήμων που μπορεί να επέμβουν. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορεί να δηλώσουν για μία ή και για περισσότερες περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων της παρούσας Ανακοίνωσης.
 3. Θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας).
 4. Ότι αποδέχονται τις τιμές όπως αυτές καθορίστηκαν με την υπ. αριθμ. 31/1830/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και να δηλώνουν τυχόν έκπτωση επί των προτεινόμενων τιμών.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα υποβάλλουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση φωτ/φα των άδειων των μηχανημάτων-οχημάτων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης για τα μηχανήματα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.stoli@php.gov.gr  από τη    Τετάρτη   17   Νοεμβρίου   2021   έως   την    Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 14.00. Επίσης είναι δυνατή η υποβολή τους μέσω ταχυδρομείου, με ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο μέχρι την 3η Δεκεμβρίου  2021, (που θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα), διεύθυνση αποστολής: Δ/νση Πολιτικής Προστασίας-Π.Ε. Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 ΤΚ 452 21– Ιωάννινα ή και αυτοπροσώπως στην ως άνω Διεύθυνση.

Όροι

 Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές γιά τις έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τις οποίες (περιοχές) μπορούν να επέμβουν όποτε τους ζητηθεί,  είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα,  υλικά και προσωπικό απαιτηθεί.  Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Ηπείρου

Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής  και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις  της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.

Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται  ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

 Όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 31/1830/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 

ΙΣΧΥΣ (HP)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ : 34-250

1

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

34-69

40,00

2

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

70-100

50,00

3

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

101-170

55,00

4

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

171-200

60,00

5

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

201-250

65,00

6

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ

50-99

50,00

7

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ

100-150

55,00

  

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ (HP)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ : 25-227

8

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

25-69

35,00

9

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

70-125

40,00

10

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

126-200

50,00

11

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

201-227

60,00

12

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

50-101

50,00

13

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D9

410-465

100,00

14

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D8 (ΓΑΙΩΝ)

300

85,00

15

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D85A

200

75,00

16

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)

90-180

60,00

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ : 68-185

17

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)

68-100

60,00

18

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)

101-185

70,00

19

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ D70

142

65,00

20

ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

29-114

60,00

21

UNIMOG

100-150 και άνω

40,00

22

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ-ΓΕΡΑΝΟΣ

220-400

45,00

23

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

100-168

50,00

24

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

169-480

55,00

25

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

100-261

50,00

26

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

262-420

65,00

27

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ-ΦΡΕΖΑ

241

65,00

28

ΤΡΑΚΤΕΡ-ΛΕΠΙΔΑ

135

45,00

29

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

84

50,00

30

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ (ΦΡΕΖΑ)

260

65,00

31

ΔΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

 

35,00

32

ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

 

35,00

33

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΛΕΠΙΔΑ-

ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ)

 

45,00

34

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

50,00

35

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ-ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ

99

50,00

36

ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ-ΥΔΡΟΦΟΡΑ

10 m3

40,00

37

ΦΟΡΤΗΓO-ΒΥΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

 

35,00

38

ΦΟΡΤΗΓΟ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

 

45,00

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ (HP)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

39

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

μεικτού βάρους

έως 19 t

30,00

40

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

μεικτού βάρους έως 26 t

40,00

41

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

μεικτού βάρους έως 33 t

50,00

42

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΠΟ 0-20 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ

 

40,00

43

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

96-105

45,00

44

ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

75-182

60,00

45

ΓΕΡΑΝΟΣ

80-396

55,00

46

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ)+ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ

 

50,00

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός    του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών                όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι παραπάνω τιμές μονάδες αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός – αλατοδιανομή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και κορμών δένδρων, καθαρισμού παρόδιας βλάστησης καθώς και υδατορεμάτων, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για την εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη της Π.Η. και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κτλ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι:

 • ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό χειρισμού να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια, πιστοποιητικά καταλληλότητας κλπ).
 • να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς και για την ασφάλιση παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί,
 • να μεριμνούν για την αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος με την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους.
 • για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών με τα μηχανήματα/οχήματα/εξοπλισμό του και με το προσωπικό του.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμμελητί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων για οποιαδήποτε αλλαγή  προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, μηχανημάτων κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική,  ασφαλιστική ενημερότητα κλπ) που υποχρεούται να προσκομίσει (σε τυχόν συνεργασία).

Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ) λαμβάνεται υπόψη, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με την Περιφέρεια Ηπείρου.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί  στην Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά και μόνο στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, καθημερινά από ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. τηλέφωνα 26510-87311 και 26510-87312.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής είναι διαθέσιμες ΜΟΝΟ από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεύθυνση php.gov.gr (Ανακοινώσεις κλ.π.).

Βρείτε την ανακοίνωση-πρόσκληση εδώ.

Επίσης, το έντυπο για τα Φυσικά Πρόσωπα εδώ και για τις Εταιρείες εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα