Περιφέρεια Ηπείρου: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Εργασίες έργου παράκαμψη Νικόπολης – συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης» με συνολικό προϋπολογισμό 15.252.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για  την  υλοποίηση του  υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 15.252.000,00ΕΥΡΩ με 45233120-6 «Έργα Οδοποιίας», αντίστοιχα, NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 12.241.781,02€ (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και σύνταξη μελέτης).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Βρείτε τη διακήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα