Περιφέρεια Ηπείρου: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 1.855.935,42€

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 1.855.935,42€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07η Ιουλίου 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα